Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud utfärdat i Östergötlands län

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner, räddningstjänst och Polismyndigheten fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.

 

UPPDATERING: Eldningsförbudet upphävdes den 2 maj.

LÄS MER: Länsstyrelsen upphäver eldningsförbud

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken mycket stor i hela Östergötland. För att minska risken för fler bränder i skog och mark har Länsstyrelsen Östergötland fattat beslut om eldningsförbud som en förebyggande åtgärd. Eldningsförbudet gäller från och med onsdag 24 april och tillsvidare.

Efter 2018 års torka, bränder och eldningsförbud har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram ett förslag på vägledning med två nivåer av eldningsförbud i skog och mark, en lägre och en högre nivå. Länsstyrelsen Östergötland har fattat beslut om eldningsförbud av den lägre nivån, vilket innebär följande:

  • Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.
  • Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd grillplats innebär till exempel eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.
  • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Samma sak gäller för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
  • Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

För att bränder i skog och mark ska kunna upptäckas tidigt genomförs övervakning med skogsbrandflyg när det råder hög risk för brand. Länsstyrelsen Östergötland har valt att tidigarelägga starten av årets skogbrandsflygning till tisdagen den 23 april med anledning av den höga brandrisken.

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Det är endast tillåtet att elda eller grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning om anordningen är utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken långt från skog och mark. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Förbudet gäller eldning av fast bränsle såsom grillkol, men det gäller inte gas. Förbudet gäller i skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen, det spelar därför roll var din tomt ligger.

Är engångsgrillar tillåtna att använda?

Nej, så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar är inte tillåtna.

Får jag grilla på en campingplats?

Ja, om markägaren tillåter det. I övrigt gäller samma tolkning som för egen tomt eller innergård.

Vad gäller för valborgsmässoeldar?

Valborgsmässoeldar som har en risk för spridning och omfattas av förbudet. Enligt eldningsförbudet är det inte tillåtet att elda ris, grenar och annat som en valborgsmässoeld kan bestå av. Länsstyrelsen kommer inte att bevilja några dispenser på grund av den höga brandrisken.

Vad gäller fyrverkerier?

Eldningsförbudet inkluderar även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus såsom fyrverkerier och andra explosiva effekter.

Går det att få dispens för att elda i skog och mark?

För vissa typer av verksamheter kan undantag medges av Länsstyrelsen. Till exempel:

  • Tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för friluftsaktiviteter som har iordningställda grillplatser/eldstäder och organiserat brandskydd runt aktiviteten.
  • Aktörer som genomför naturvårdsbränningar och har kunskaper om bränder i vegetation och riskhanteringsrutiner för bränning.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen tar med brandvakt och släckutrustning, utför arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon, byter till andra objekt med lägre brandrisk samt undviker att arbeta ensam.

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?

Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. Vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Kontakt