Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har länet en handlingsplan för grön infrastruktur

Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan för länets gröna infrastruktur. Handlingsplanen visar hur värdefull natur hänger samman i Östergötland och är en hjälp för långsiktigt hållbar utveckling av landskapet.

Handlingsplanen visar var det finns sammanhängande områden av värdefulla naturmiljöer i länet. Den är ett verktyg som kan bidra i arbetet med att nå Sveriges miljömål och även FN:s globala hållbarhetsmål i resolutionen Agenda 2030.

Handlingsplanen innehåller kartor och rekommendationer om åtgärder som behövs för att behålla och utveckla den gröna infrastrukturen. Arbetet med grön infrastruktur innebär ingen ny lagstiftning utan bidrar med kunskap som kan ge olika aktörer i landskapet bättre förutsättningar att ta ansvar och prioritera åtgärder utifrån sina respektive verksamheter och ambitioner.

– Det krävs att vi lägger större vikt vid hur naturen i landskapet hänger ihop för att vända utvecklingen i positiv riktning för den biologiska mångfalden. Med en samlad kunskap om arters behov av livsmiljöer som hänger samman och är av tillräcklig kvalitet och storlek kan alla verka för bättre fungerande ekosystem, säger Lars Gezelius som är projektledare för grön infrastruktur på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsen har tagit fram handlingsplanen för grön infrastruktur i dialog med aktörer som exempelvis skogsbolag, markägarorganisationer, Linköpings universitet, kommuner och ideella föreningar. Framtagandet av handlingsplanen är ett första steg i en långsiktig process.

– För att handlingsplanen ska kunna leda till konkreta resultat måste det ske ett fortsatt arbete med frågorna. Alla som agerar i och förvaltar landskapet är viktiga i arbetet med den gröna infrastrukturen. Genom att gemensamt ta avstamp i handlingsplanen för grön infrastruktur kan vi alla arbeta för en hållbar framtid för både människan och naturen, säger Mikael Norén, chef för Länsstyrelsen Östergötlands naturvårdsenhet.

Grön infrastruktur

  • Innebörden av ”grön infrastruktur” är att livsmiljöer måste hänga samman. Då kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning föratt ekosystemen ska fungera.
  • En hållbar grön infrastruktur ökar också förutsättningarna för att ekosystemen klarar de förändringar som ett varmare klimat väntas innebära.
  • Med fungerande ekosystem kan vi ta del av naturens nyttor, så kallade ekosystemtjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion eller våtmarkers buffrande effekt vid torka och översvämningar.
  • Alla Sveriges 21 län har till 1 oktober 2018 haft som regeringsuppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
  • Handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland är både ett kunskapsunderlag och en vägledning till handling – vad behöver göras och var gör åtgärderna mest nytta?
  • Målgrupper är alla aktörer som påverkar landskapet på någon nivå – markägare, verksamhetsutövare, myndigheter, beslutsfattare, samhällsplanerare, föreningar med flera.

Mer information 

Länsstyrelsens information om grön infrastruktur och Östergötlands handlingsplan

Länk till annan webbplats.

Kontakt