Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varm sommar påverkar älgstammen

Den varma sommaren har påverkat klövviltstammarna negativt, vilket får konsekvenser för årets jakt.

Under våren och sommaren har fodertillgångarna för älgstammen varit bristfällig och av sämre kvalitet än vanligt. Därför förväntas kalvarna vara färre och väga mindre eftersom de inte har fått tillräcklig näring av kon varken innan eller efter födseln.

- Under sommaren och hösten ska älgarna äta upp sig inför vintern. Men många av älgarna, framför allt kor med kalvar, kämpar förmodligen med att återhämta sig efter den varma och tuffa sommaren, säger Emil Brangenfeldt, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Östergötland har under många år haft ökande klövviltspopulationer, vilket orsakar en ohållbar konkurrens om fodret där älgen nästan alltid blir den största förloraren. I vinter spås tillgångarna på bärris, som är en basföda för älgen, vara mindre än vanligt vilket kan påverka konditionen på djuren än mer negativt. Mest utsatta är älgkalvarna.

Effekterna av sommaren förväntas även påverka kommande års reproduktion. Året efter den varma sommaren 1992 var exempelvis reproduktionen 35 procent lägre än normalt i de områden som drabbades av värmeböljan. Bland yngre kor var reproduktionen ännu lägre.

- Älgkorna är helt enkelt i för dålig kondition för att gå i brunst efter en torr sommar. Speciellt om de fött upp kalvar, vilket får följder året efter med utebliven avkomma. Älgkalvar med en dålig start kommer heller inte att bidra till förvaltningen av en kvalitativ älgstam, säger Emil Brangenfeldt.

Med anledning av att klövviltsarterna i länet ligger på för höga nivåer sett till foderresurserna måste ett gemensamt krafttag tas under höstens jakter för att anpassa stammarna till rådande förutsättningar. Det är viktigt både ur ett förvaltningsperspektiv och ett etiskt perspektiv, menar Emil Brangenfeldt.

- Risken finns att älgkalvar och andra svaga individer inom klövvilt går in i vintern med dåliga förutsättningar om det blir tufft med till exempel skare, säger han.

Under jakten 2018/2019 rekommenderar därför Länsstyrelsen Östergötland följande:

  • Samtliga älgkalvar som kan fällas bör fällas. Med andra ord bör eventuella regler inom älgskötselområden gällande avskjutning på älgkalv helt tas bort.
  • Licensområden med interna regler gällande kalvavskjutning tas helt bort.
  • Målet ska vara att fälla minst lika många älgar som angetts i planerna.
  • Könskvoten på vuxna älgar ska fortsatt vara enligt beslutade skötselplaner.
  • Övriga klövviltsstammar ska också anpassas efter fodertillgång och konkurrenssituation.
  • Älgförvaltningsgrupperna samlar ingående älgskötselområden för ett avstämningsmöte kring månadsskiftet oktober/november för att tillsammans utvärdera situationen inför vintern.

Enligt jaktlagen ligger viltvårdsansvaret gemensamt hos både markägare och jakträttsinnehavare. Därför är vikten av fungerande samarbete och dialog mellan inblandade parter hög.

- Vi bedömer att effekten av denna sommar kommer att märkas och påverka klövviltstammarna under ett par år framöver. Hur stora och hur långtgående effekten blir återstår att se, men med den forskning och erfarenhet som finns kring liknande år är vi övertygade om att vi kan minska den genom att gemensamt ta ansvar för förvaltningen av länets klövviltstammar, säger Emil Brangenfeldt.

Specialisterna blir lidande

Till följd av den varma sommaren är i år bristen på ensilage stor, något som dov- och kronviltsstammar under normala vintrar utfodras med i många områden. Detta innebär en hårdare konkurrenssituation om foderutbudet eftersom dovvilt och kronvilt är generalister i sitt foderintag i motsats till älg och rådjur, vilka är specialister. I en konkurrenssituation och med sämre fodertillgångar än normalt blir specialisterna lidande.

Kontakt