Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

In other languages

Nytt beslut;

Beslut om fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län 13 augusti 2018 Pdf, 275.7 kB.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut gällande eldningsförbud i Östergötlands län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder i sammanhanget från att använda engångsgrillar.

Det är dock fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark. Beslutet gäller från och med 14 augusti 2018 och tills vidare.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom vädjar Länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

Vi rekommenderar även att inte röka i skog och mark. Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner vi gärna om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Så fimpa säkert!

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar länet.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Denna affischen på svenska och engelska kan ni skriva ut och sätta upp vid bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser Länk till annan webbplats.. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Frågor och svar om eldningsförbudet

Varför har vårt län fortfarande eldningsförbud?

Det är mycket torrt i våra marker. De regnskurar som kommit hittills i Östergötland är inte tillräckliga. Därför kvarstår vårt eldningsförbud för skog och mark i hela länet.

Får jag grilla på min innergård eller i min villaträdgård?

Ja, väderläget och brandrisken har förbättrats. Hyresvärden kan ha andra regler, men det har inget med eldningsförbudet att göra. Grillning är även tillåtet på villatomter i grillar.

Får jag grilla i en permanent iordningsställd grillplats?

Om det gäller en grillplats i skog och mark är det INTE tillåtet att grilla. Om det däremot är en iordningställd grillplats på tomtmark är det tillåtet att grilla.

Får jag använda stormkök eller muurikka?

I skog och mark är det INTE tillåtet. Om det däremot är på tomtmark är det tillåtet.

Får jag använda en engångsgrill på en asfalterad yta?

Ja, men vi rekommenderar att inte använda engångsgrill. Grilla hellre på en iordningställd grillplats.

Hur kan jag grilla säkert?

 • Grilla på obrännbart underlag
 • Håll ordentligt avstånd till brännbart material
 • Håll ordentligt avstånd mellan grillen och marken
 • Ha släckutrustning tillgänglig
 • Ha grillen under uppsikt hela tiden ända tills den är helt släckt

Får jag grilla på en campingplats?

På en campingplats gäller campingägarens regler och rekommendationer.

Vad gäller i skärgården?

Skärgården betraktas som skog och mark och därför är det fortsatt eldningsförbud. Har du en egen tomt får du självklart grilla på den.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen minst att:

 • ta med brandvakt och släckutrustning såsom skumsläckare
 • utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon
 • byta till andra objekt med lägre brandrisk
 • undvik att arbeta ensam

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?

Vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Genom att ringa 113 13 minskar du belastning på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Hur mycket måste det regna för att faran ska vara över?

Man brukar säga att mindre än 5 millimeter fastnar uppe i mossan och ventilerar bort snabbt. När det har varit så torrt som det är nu behövs stora regnmängder på runt 20 millimeter flera dagar i rad för att marken ska bli blöt igen

Länkar

SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats.

Krisinformation.s om brandrisk och skogsbränder Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se om torkan Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om vattenbristen Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsen om risken för skogsbränder Länk till annan webbplats.

När ska du ringa till 113 13?

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet. Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Viktiga punkter att tänka på innan arbetet påbörjas:

 • Gör en brandskyddskontroll av din traktor eller lantbruksmaskin i enlighet med checklistan på s.10 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Kontrollera att din maskin är utrustad med rätt handbrandsläckare enligt de rekommendationer som ges av Lantbrukets brandskyddskommitté Länk till annan webbplats.. Det kan även vara bra att ha en extra brandsläckare.
 • Identifiera förhållanden i marken som kan innebära ökad risk för uppkomst av brand. Exempelvis kan stenar som kommer i kontakt med redskap innebära hög risk för gnistbildning. Justering av skördesätt om det finns sten, lägre hastighet, högre stubbhöjd etc.
 • Identifiera förhållanden avseende växtlighet och topografi på egen och omkringliggande mark som kan ge hastiga brandförlopp och förvärra en eventuell brand. Exempelvis sprider sig branden hastigare i branta motlut än i plan terräng.
 • Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats.
 • Säkerställ möjlighet till kommunikation, som mobiltelefon med laddat batteri, för att snabbt kunna be om hjälp eller larma 112 om behov uppstår.
 • Ha vatten och släckutrustning tillgängligt. Fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten. Säkerställ släckredskapens funktion och om möjligt samverka med exempelvis grannar.

Arbete på annans mark

Det krävs särskild vaksamhet kring att identifiera förhållanden kring mark, växtlighet, topografi och tillfartsvägar om arbete ska utföras på någon annans mark där förhållandena inte är lika kända. I det fallet är det också viktigt att du väl känner till plats och position helst koordinat för att vid behov kunna hänvisa räddningstjänsten till rätt plats.

Viktigt att tänka på i samband med arbetet:

 • Vid parkering av fordon och arbetsmaskiner kontrollera att heta och varma delar inte kommer i närkontakt med torrt och lättantändligt material. Speciellt person- eller gårdsbilar med varma avgassystem och katalysatorer är en stor brandrisk om de körs ut i fält
 • Iaktta stor vaksamhet under arbetets gång för att undvika eventuella risker och för att tidigt upptäcka en uppkommen brand.
 • Vid larm till SOS är det viktigt att kunna uppge:
 • Position helst med koordinat
 • Omfattning och spridningsriktning
 • Vad det är som hotas?
 • Lämplig tillfartsväg

Övrig information som kan vara bra att ha finns i brandskyddspärmen Länk till annan webbplats.

I arbetet med att ta fram denna PM har samråd skett med Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantbrukets brandskyddskommitté, Länsstyrelsen i Kalmar län och Räddningstjänsten Karlstadregionen

ممنوعیت روشن کردن آتش به این معنی است که شما اجازه روشن کردن آتش در جنگل ها، زمین های بایر و مکان های عمومی را ندارید. این ممنوعیت شامل کباب پزهای یک بار مصرف، آتشدان های خودساخته و منقل های موجود در اماکن عمومی مانند مکان های آب بازی، کمپینگ ها و پارک ها نیز می شود

توجه داشته باشید که مسئولیت ایمنی موقع افروختن آتش با شماست و در صورتی که باعث ایجاد حریق شوید و یا ممنوعیت افروختن آتش را زیر پا بگذارید این کار می تواند برای شما پیامدهای قانونی داشته و منجر به محکومیت شما بشود

Avotulentekokielto tarkoittaa, että ET saa käsitellä avotulta tai grillata metsässä, maalla tai yleisillä paikoilla. Kielto koskee myös kertakäyttögrillejä, valmiita tulisijoja ja grillauspaikkoja julkisilla mailla, esimerkiksi uimapaikoilla, leirintäalueilla ja puistoissa.

Muista aina, että sinä olet vastuussa turvallisuudesta ja voit joutua edesvastuuseen ja saada rangaistuksen, jos aiheutat tulipalon tai rikot avotulentekokieltoa.

Está prohibido hacer fuego, NO puede hacer fuego o barbacoas en el bosque ni en cualquier terreno o lugar público. La prohibición incluye parrillas de un solo uso, barbacoas de obra y lugares habilitados para barbacoas en terreno público, como por ejemplo zonas de baño, campings y parques.

Recuerde que usted siempre es responsable de la seguridad y que puede ser imputado y condenado si causa un fuego o viola la prohibición de hacer fuego.

ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ኪብሃል ከሎ፡ ኣብ ጫካ ወይ ኣብ ክፉት ቦታ ወይ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሓዊ ክትኣጕድ ወይ ስጋ ክትጠብስ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። እቲ ክልከላ ነዚኦም ዚስዕቡ እውን ይምልከት እዩ፥ ንሓደ ግዜ ጥራይ ዘግልግሉ መጥበሲታት ወይ ግሪል፡ እተገጣጠሙ ሰፈራት-ሓዊ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዚርከቡ ናይ ስጋ መጥበሲታት፡ ንኣብነት ኣብ ኣባይቲ መሕጸብ ኣካላት ፡ ኣብ ናይ ካምፒንግ ቦታታትን መናፈሻታትን።

ንድሕነት ብዚምልከት፡ ኩሉ ግዜ ንስኻ ባዕልኻ ተሰካሚ ሓላፍነት ምዃንካ ሕሰበሉ፣ ከምኡውን ናይ ባርዕ ጠንቂ ምስ እትኸውን ወይ ነቲ ናይ ክልከላ ምእጓድ ሓዊ ዚምልከት ሕጊ ምስ እትጥሕሶ፡ ብሓላፍነት ከም እትጥየቕን ከም እትቕጻዕን ኣቐዲምካ ክትፈልጥ ይግባእ።

Allgemeines Feuerverbot bedeutet, dass es VERBOTEN ist, in Wald und Feld oder an öffentlichen Orten Feuer zu machen oder zu grillen. Das Verbot gilt auch für Einweggrille und vorbereitete öffentliche Feuerstellen und Grillplätze, beispielsweise an Badestellen, Campingplätzen und Parkplätzen.

Beachten Sie bitte, dass Sie grundsätzlich selbst die Verantwortung für die Sicherheit tragen und dass Sie zur Verantwortung gezogen und bestraft werden können, wenn Sie ein Feuer verursachen oder gegen das Feuerverbot verstoßen.

يعني حظر اشعال النيران أنه من غير المسموح لك إشعال نار أو الشواء في الغابات والحقول او في أي مكان عام. ويشمل الحظر أيضاً الشوايات التي تُستعمل لمرّة واحدة، والمواقد المُعدّة مسبقاً في الأراضي العامة، مثلاً أماكن الاستحمام ومواقع التخييم والحدائق العامة

تذكّر بأنك مسؤول/مسؤولة دائماً عن الأمن والسلامة وأنّ من الممكن أن تتعرّض/تتعرّضي الى المحاسبة والعقاب إذا تسبّبت في اندلاع حريق أو انتهاك حظر إشعال النار

Kontakt