Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny utställning om träd vid Naturum Tåkern

Lördagen den 7 juli klockan 11.00 inviger landshövding Elisabeth Nilsson sommarens och höstens gästutställning på Naturum Tåkern. Utställningen handlar om gamla träd, deras värden och om hur man vårdar dem.

Utställningen, som har namnet ”Gamla träd – vad är det med dem?”, har skapats av naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med utställningsteknikern Roland Thörnquist. Den handlar framför allt om gamla träds betydelse för tusentals andra organismer, men också om vilka nyttor de ger oss. Utställningen kommer att visas alla öppna dagar från den 7 juli 2018 till och med februari 2019.

En grov gammal ek med mulmfyllda håligheter kan ha minst 1500 andra arter knutna till sig. Skalbaggar och andra insekter, fladdermöss, fåglar, mossor, lavar och svampar av en mängd arter lever sitt liv i symbios med sitt värdträd. Inte bara ekar är värdefulla – varje trädslag har sina speciella arter knutna till sig. Och det är just i de gamla träden som så många arter av djur, växter och svampar flyttat in. Många av dessa arter är rödlistade, alltså hotade.

I dag finns det många färre gamla grova träd än vad det gjorde förr. De står ofta i betesmarker och ängsmarker som är en allt mer ovanlig naturtyp i vårt landskap. De marker som finns kvar håller ofta på att växa igen, och då trivs inte de gamla träden. Det behövs betesdjur i hagarna, och fortsatt slåtter av ängarna.

– Det är bråttom att bevara både de äldre träd som finns kvar, och deras efterträdare. Det måste också finnas möjlighet för arter att ta sig från ett träd till ett annat, och skapa korridorer av träd mellan kärnområden där det finns många gamla träd bevarade. En så kallad grön infrastruktur måste planeras, säger Kenneth Claesson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

I dag hittar man också gamla träd inne i städerna, som ju vuxit mycket, och i alléer och på gårdar. Även de träden måste vi vara rädda om. Alléer och alla ställen där det står gamla träd kan fungera som gröna korridorer för hotade arter, vilket gör det viktigt att ta kontakt med Länsstyrelsen innan ett gammalt grovt träd fälls

Kontakt