Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Värmen och torkan i Östergötland har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen Östergötland alla markägare att upplåta mark för skörd och bete.

Just nu råder det stor torka i Östergötland. Vallskördarna har hittills i år minskat med 30–70 procent och det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på åkermarker skall komma igång igen. Med anledning av detta är det viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas.

Länsstyrelsen Östergötland uppmanar därför alla markägare som inte har egna djur – såväl privatpersoner, bolag och kommuner – att låta djurhållare ta skörd från markerna. Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu. I flera kommuner lånas redan nu de kommunala grönytorna ut till bönderna för skörd och bete.

– Kan vi få fler kommuner att hjälpa till att stötta upp livsmedelsproducenterna här i länet vore det oerhört värdefullt, säger Susanne Boe Skåmedal, funktionschef på lantbruksenheten vid Länsstyrelsen Östergötland.

Åkermarkens grödor bränns bort i hettan och betesmarkens tillväxt är obefintlig i den extrema värmen. Bete och foderbristen ökar i länet och andraskörden kommer troligtvis att torka bort. Detta gör att det kommer att råda stor brist på vallfoder och halm till djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem.

– Många lantbrukare är redan nu är tvungna att fodra djuren med det foder som är tänkt att användas i höst och vinter, säger Maria Leclercq, länsveterinär vid Länsstyrelsen Östergötland.

Även årets spannmålsskörd kommer att påverkas kraftigt av torkan. Rådgivningsorganisationerna uppmanar lantbrukare att ta vara på allt foder som är möjligt att hitta.

För att hålla landskapen öppna krävs det att lantbrukare låter sina djur beta på naturbetesmarker med höga biologiska värden. För denna samhällstjänst kan lantbrukarna erhålla bidrag. För att få ersättningen krävs att man röjer och att djuren betar av gräset årligen. På grund av den omfattande torkan beviljar Länsstyrelsen löpande dispenser från detta, då markerna är så uttorkade att fodret inte räcker till djuren.

– Vi är väldigt generösa med dispenser gällande tillskottsutfordring på grund av torkan. Lantbrukare vars djur riskerar foderbrist kan riskera att magra av allt för mycket, något som kan bli dyrt att ta igen eller att man tvingas att skicka djuren till slakt. Vi uppmanar lantbrukare att höra av sig till oss via e-post eller telefon för att få sitt ärende skyndsamt behandlat, säger Susanne Boe Skåmedal.

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?
  • Om man ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete/skörd kan man kontakta våra förvaltare så kan Länsstyrelsen hjälpa till med förmedling till markägare eller själva hantera frågan om staten äger marken.
  • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
  • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via www.proteintipset.selänk till annan webbplats som för samman köpare och säljare av foder.
  • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
  • Dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar, mejla in din begäran om att skörda din slåtteräng eller att du behöver tillskottsutfodra i betesmarken lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se
  • Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda skyddszoner har getts tidigare i sommar.
  • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken ”Torka och foderbrist”.
  • LRF tipsar om hur vi kan samarbetalänk till annan webbplats.
  • Nio punkter som man måste ha koll på som djurhållare men även som privatperson.länk till annan webbplats

Anmäl intresse för att upplåta fodermarker

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.
Enkät om torkan

Sommarens torka drabbade många lantbrukare hårt. Även skogsägare fick problem med mer barkborreangrepp eller brand på grund av torkan.

Länsstyrelsen arbetar med att kartlägga var i länet det är mest angeläget att göra åtgärder för att fördröja vattnets väg genom landskapet. Det är ett sätt att minska riskerna för torka kommande år. Det kan också dämpa höga flöden vid skyfall. Faktorer som till exempel var grundvattnet är lågt, hur långsiktiga nederbördsprognoser ser ut och var det historiskt har funnits mer vatten i landskapet ingår i analysen. Även inom Vattenrådens arbete ingår åtgärder som kan dämpa framtida problem med torka och översvämningar, såväl som med övergödning och annan påverkan på vattenkvalitet.

För att bättre kunna precisera behovet av åtgärder samlas nu uppgifter in från er företagare inom lantbruk och skogsbruk om hur situationen 2018 har drabbat just er.

Har ni fått minskad skörd?
Har ni fått minskad skörd?


Ungefär hur mycket minskade skörden jämfört med normalår?
Ungefär hur mycket minskade skörden jämfört med normalår?
Vilka grödor drabbades mest?
Vilka grödor drabbades mest?

Har era djurbesättningar påverkats negativt?
Har era djurbesättningar påverkats negativt?Hur mycket skulle ni uppskatta att årets intäkter minskat jämfört med normalår på grund av torkan?
Hur mycket skulle ni uppskatta att årets intäkter minskat jämfört med normalår på grund av torkan?
I vilken kommun ligger ert företag?
I vilken kommun ligger ert företag?


Kontakt