Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya projekt i våtmarkssatsning

Fjorton våtmarksprojekt runt om i länet får dela på ca 6,6 miljoner kronor. Pengarna betalas ut i form av statsbidrag som Länsstyrelsen Östergötland fördelar. Denna tilldelning har särskilt fokus på projekt som ska restaurera våtmarker och stärka landskapets förmåga att balansera vattenflöden.

Bland projekten som nu får våtmarksmedel finns till exempel ”Återmeandring av Torshagsån” (Norrköping), ”Inventering och åtgärdsplan för våtmarker i Söderköping”, och ”Våtmark i tillflöde till Nimmern” (Kinda).

– Våtmarkssatsningen som regeringen fattade beslut om i årets budget når nu ut till kommunerna, säger länsråd Kristina Zetterström. Det är angeläget att arbetet för att förbättra vattensituationen i länet kommer igång lokalt. Kommunerna och andra lokala initiativtagare har beundransvärt snabbt lyckats ta fram projekt som nu får medel inom satsningen.

Motala är en av kommunerna som ska sätta igång med flera åtgärder för att förbättra vattnets status. Bland annat ska de restaurera våtmarker vid Fålehagen, Dunteberget och i Borensberg.

Fia Sundin, kommunekolog i Motala berättar om projekten:
–Det känns otroligt roligt och viktigt att få möjlighet att genomföra dessa våtmarksprojekt. En våtmark ger väldigt mycket positiva effekter: renare vatten, minskad övergödning, naturliga vattenflöden, gynnar biologisk mångfald, attraktiva rekreationsområden och är samtidigt ett skydd för översvämningar.

Till hösten kommer ytterligare ett tillfälle att söka projektpengar. Då önskar Länsstyrelsen i första hand sådana projekt som återskapar en naturlig hydrologi och förbättrar landskapets förmåga att balansera vattenflöden. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Kommun

 Projektnamn

Beviljat Bidrag

Boxholm

Utredning av befintlig dagvattendamm

81 000 kr

Kinda

Damm i Drättinge vid Nimmern

76 000 kr

Linköping

Ullabergs och Mossens våtmarker

950 000 kr

Linköping

Ökade natur- och rekreationsvärden i tre värdefulla meanderbågar längs Stångån Kinda kanal

360 000 kr

Motala

Restaurering av våtmark i Fålehagen

267 000 kr

Motala

Restaurering av våtmark söder om Dunteberget

213 000 kr

Motala

Våtmark vid Prästgårdsbäcken

405 000 kr

Motala

Våtmarker för dagvatten i Borensberg

416 000 kr

Norrköping

Bråviken - Den Miljövänliga Golfklubben

457 000 kr

Norrköping

Fiskens väg till Fiskeby

595 000 kr

Norrköping

Kvarntorp - Återställning av Torshagsån (åtgärd nr 1)

990 000 kr

Norrköping

Leonardsberg naturvårdsåtgärder 2018–2019
(åtgärder nr 2–5)

684 000 kr

Norrköping

Maderna i Pjältåsystemet

360 000 kr

Söderköping

Inventering av våtmarker och framtagande av åtgärdsprogram

720 000 kr

Kontaktpersoner:

Ellen Hultman, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen, Tel: 010–223 53 89

Fia Sundin, kommunekolog i Motala, Tel: 0141–22 50 79

Kontakt