Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hög byggtakt hjälper inte utsatta grupper

Antalet påbörjade bostäder har minskat i Östergötland två år i rad. Även om byggtakten är fortsatt hög syns inga lösningar på bostadsproblemet för grupper med låg betalningsförmåga.

Länsstyrelsen har överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för 2018 till Boverket. Underlaget för analysen är den årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av landets kommuner. Även Socialstyrelsens nationella hemlöshetskartläggning för 2017 har legat till grund för analysen.

Flertalet kommuner i Östergötland har fortfarande underskott på bostäder, samtidigt som bostadsbyggandet nu visar en minskande trend med färre antal påbörjade bostäder för andra året i rad.

Även om de flesta kommuner förväntar sig en fortsatt hög byggtakt finns ännu inga lösningar på bostadsproblemet för de grupper med låg betalningsförmåga som har svårast att få tag på en bostad. Det handlar särskilt om ungdomar och nyanlända. Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning för 2017 visar dessutom att Östergötland är ett av de län som har högst andel hemlösa i hela Sverige.

– Vi har ett fortsatt besvärligt läge på bostadsmarknaden, med höga bostadspriser och en allt större grupp invånare som inte har ekonomiska möjligheter att konkurrera om de nya bostäder som byggs. Samtidigt sjunker det generella bostadsbyggandet, både i Östergötland och hela landet. Att Östergötland har så höga hemlöshetssiffror understryker hur allvarlig situationen är i vårt län, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

Regional bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalysen ger en lägesbild över bostadssituationen i länet, samtidigt som den ska vara ett kunskapsunderlag för den fortsatta kommunala och regionala planeringen. Framtagandet av analysen sker därför i dialog mellan Länsstyrelsen, kommunerna och andra regionala aktörer. Årets analys uppmärksammar bostadsmarknadens utveckling, behoven av bostadsplanering för grupper med särskilda behov samt hur kommunerna i länet lever upp till lagstiftningen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Bostadsmarknadsanalysen för 2018 hittar du här Länk till annan webbplats.

Kontakt