21 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Dagvatten och förvaltning av vatten i odlingslandskapet

Länsstyrelsen Östergötland och Jordbruksverket bjuder in till en utbildningsdag om förvaltning av vatten i odlingslandskapet och hur den hänger ihop med hanteringen av dagvatten i kommunal planering.

En väl fungerande dränering är en förutsättning för åkermarkens bördighet och därmed för svensk livsmedelsproduktion. Även skog, bebyggelse och vägar är beroende av dränering och skydd mot översvämning. Eftersom vattnet rör sig fritt över fastighetsgränser kräver förvaltningen av ledningar, diken och vattendrag ofta samarbete.

Vid byggnation på åkermark och vid avledning av dagvatten till jordbruksdiken måste hänsyn tas till de befintliga markavvattningsanläggningarna, vad de är dimensionerade för och hur de förvaltas. Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med miljötillsyn, fysisk planering, förvaltning av ledningsnät eller lantbruksrådgivning.

Program

08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Välkomna och inledning. Niclas Bäckman, Enheten för vatten, Länsstyrelsen.

09.10 – 09.30 Hantering av vatten i den fysiska planeringen. Jan Persson, Enheten för plan och kultur, Länsstyrelsen.

09.30 – 09.50 Miljökvalitetsnormer. Johanna Karlsson, Enheten för vatten Länsstyrelsen.

09.50 – 10.10 FIKA

10.10 – 10.30 Jordbruksnäringen som nationellt intresse. Anders Eliasson, Enheten för landsbygd, Länsstyrelsen.

10.30 – 12.00 Markavvattning och förvaltning av vattenanläggningar. Tilla Larsson, Jordbruksverket.

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 Markavvattning och förvaltning av vattenanläggningar, fortsättning.

14.00 – 14.30 Klimatanpassning av vattenanläggningar. Magnus Mateo Edström, Enheten för energi och klimat, Länsstyrelsen.

14.30 – 15.00 FIKA

15.00 – 15.20 Länsstyrelsens roller i markavvattning (tillsyn och prövning). Johanna Karlsson, Enheten för vatten, Länsstyrelsen.

15.20 – 16.00 Gemensam diskussion om hanteringen av markavvattningsfrågor. Niclas Bäckman, Enheten för vatten, Länsstyrelsen.

Skicka gärna in frågor kring ämnet i förväg, så har vi möjlighet att anpassa utbildningsdagen till era behov och förväntningar. Maila frågorna till maria.kallming@lansstyrelsen.se senast den 13 januari.

 

VAR: Scandic Frimurarehotellet, Linköping.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt