Landshövding och länsråd

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses vanligtvis i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Elisabeth Nilsson

Elisabeth NIlsson är landshövding i Östergötland sedan den 7 juni 2010.

I uppdraget som landshövding ingår en rad styrelseuppdrag. Elisabeth Nilsson är bland annat ordförande i stiftelsen Övralid, Östergötlands Fornminnes- och museiförening, Tåkernfonden och Risbergska donationsfonden. Hon är ordförande för AB Göta Kanalbolaget och sitter i styrelsen för Boliden AB, Skandia och Exportkredinämnden. Hon är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Sedan 2016 är hon doktor vid Luleås tekniska universitet.

Elisabeth Nilsson har ett förflutet inom stålindustrin. Hon blev en av de första kvinnliga bergsingenjörerna i landet och första kvinnliga VD på Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.

Mellan 1985 och 2005 hade hon olika chefsbefattningar inom SSAB. Hon har innehaft flera olika styrelseuppdrag, bland annat i Sjöfartsverket, Euromaint, 4:e AP-fonden och Sveaskog.

Landshövdingens kalender

Länsrådet

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när hon inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Kristina Zetterström

Kristina Zetterström är länsråd vid Länsstyrelsen Östergötland sedan 1 november 2013.

Kristina Zetterström har en gedigen arbetslivserfarenhet från såväl offentlig förvaltning som privata organisationer. Hon har erfarenhet från Riksdagsförvaltningen, Regeringskansliet, myndigheter och det privata näringslivet.

Hon har bland annat arbetat som kommunikationschef på Regeringskansliet under Sveriges ordförandeskap i EU, internationell chef på Ungdomsstyrelsen samt som kommunchef i Vaxholm.

Insynsråd

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns ett insynsråd som ska vara ett stöd för landshövdingen och myndigheten.

I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen. I förslaget på ledamöter ska man ta hänsyn till jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald.

Följande personer ingår i insynsrådet för Länsstyrelsen Östergötland:

 • Finn Bengtsson,
  riksdagsledamot
 • Marie Bredberg
  verkställande direktör
 • Peter Borring
  ordförande i regionstyrelsen för LRF
 • Margareta Kristensson
  Professor
 • Johan Löfstrand
  riksdagsledamot
 • Stefan Smedman
  överste
 • Monica Ståhl
  Marknadschef

Kontakt