Vaktombyte på landshövdingeposten

Den 31 augusti 2018 gjorde Elisabeth Nilsson sin sista arbetsdag som landshövding i Östergötland. Hon hade då suttit på posten i åtta år. Mycket har hänt i länet under dessa år.

Arbetet med att förbereda Ostlänken har gått in i ett intensivt skede. Frågan om bostadsbyggande har blivit högprioriterad i takt med att befolkningen ökar och därmed behovet av fler bostäder. Den stora flyktinginvandringen som skedde framför allt under 2015 genererade mycket arbete för Länsstyrelsen under Elisabeths tid som landshövding.

Elisabeth var starkt engagerad i bland annat landsbygds- och näringslivsfrågor och var drivande i framtagandet av den regionala livsmedelsstrategin. Ett annat område som blivit högt prioriterat är civilt försvar och säkerhet. Den förändrade hotbilden och ett ökat fokus på krisberedskap i samhället har i stor utsträckning satt sin prägel på Länsstyrelsens verksamhet. Sist men inte minst vill vi nämna landshövdingens engagemang för alla människors lika värde och ett liv fritt från våld och förtryck.

Elisabeth Nilsson efterträddes av Carl Fredrik Graf som tillträdde den 1 september 2018. Han har ett förflutet inom politiken och var senast ordförande i kommunstyrelsen i Halmstad. Carl Fredrik har också varit riksdagsledamot, har en fil.mag. inom samhällsvetenskapliga ämnen och är utbildad officer.

Kontakt