Nyttan av välmående natur

Naturen ger oss mat, dricksvatten och bättre hälsa. Den mildrar naturkatastrofer och bidrar till att reglera klimatet. Länsstyrelsen skyddar värdefull natur genom naturreservat och andra skyddade områden.

Under 2018 bildades 13 nya naturreservat, varav det största är Vikasgrunden. Det är Östergötlands första naturreservat som bara består av hav och ligger långt ute i Östersjön. Här skyddas nu 8 307 hektar undervattenslandskap av blåmusselbankar och rödalgsängar. Ett annat exempel är Brevens tallskogar som vi delar med Örebro län. Ett härligt skogsområde för människor, raggbockar och orrar.

Alla våra naturreservat

Skötsel i naturreservaten

Vi jobbar hela tiden med att sköta om länets skyddade områden. Vilka insatser vi gör beror på vilka naturvärden och arter som finns i området. Hagmarker behöver bete, ängar behöver slåtter och tallskog behöver bränder. Ibland har vissa arter eller naturtyper blivit så ovanliga att vi behöver göra mer drastiska åtgärder. Under 2018 påbörjade vi till exempel försök med att så in den hotade växten mosippa där den funnits tidigare. Än så länge verkar resultatet vara positivt.

Vi har också fräst 150 hektar strandängar. Med maskiners hjälp har vi fräst bort hög och tät växtlighet för att få en öppen och kortvuxen strandäng. På sådana strandängar trivs många vadarfåglar. Det har vi kunnat se tack vare våra återkommande inventeringar av fågellivet. Tofsvipa och rödbena är två vadare som ökar i antal efter en strandängsfräsning.

Mer om skötsel av skyddad natur

Handlingsplan för naturvård i länet

För att lyckas bevara den biologiska mångfalden behöver vi alla hjälpas åt. Naturvård kan bedrivas av många i vårt samhälle - stadsplanerare, skogsägare, lantbrukare och Trafikverket, för att nämna några. Men det kan vara svårt att få en överblick över var naturvärdena finns och var naturvård gör störst nytta. Länsstyrelsen har därför tagit fram en handlingsplan med kartor och rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver göras.

Handlingsplan för grön infrastruktur

Kontakt