Ett jämställt och jämlikt samhälle

ungdomar

Vi samordnar, utbildar och ger råd och stöd inom många områden för att bidra till ett samhälle där människor kan leva ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa. Under 2018 arrangerade vi utbildningar för att förebygga användningen av tobak och dopingpreparat bland ungdomar och om våld i nära relationer. Det var tjänstepersoner inom offentliga förvaltningar, föreningar med mera som deltog. Vi gjorde också en kartläggning av det funktionshinderspolitiska arbetet i länet och beviljade statsbidrag till kommuner för personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vi verkar även för att Östergötland ska ha ett bra mottagande av asylsökande, nyanlända invand­rare och ensamkommande barn genom att utveckla samverkan mellan länets kommuner, myndigheter och andra aktörer. Vi lämnar lägesrapporter till regeringen så de ska kunna följa utvecklingen i länet.

Länsstyrelsen Östergötland har också ett nationellt uppdrag från regeringen att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi lämnade under 2018 förslag till en nationell handlingsplan mot könsstympning, gav stöd till yrkesverksamma genom vår stödtelefon och genomförde kunskapshöjande insatser över hela landet.

Mer om hedersrelaterat våld och förtrycklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårt uppdrag

Länsstyrelsen samordnar och stödjer aktörer i länet och genomför olika insatser som bidrar till social hållbarhet. Vi arbetar med utbildning, kunskapsspridning och förebyggande arbete inom till exempel:

  • alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelmissbruk
  • barns rättigheter
  • mänskliga rättigheter
  • prostitution och människohandel
  • jämställdhet
  • mäns våld mot kvinnor
  • hedersrelaterat våld och förtryck
  • brottsförebyggande arbete
  • integration

Mer om hur vi arbetar med social hållbarhet

Kontakt