Värmeböljan en stor påfrestning på samhället

skogsbrand

Sommaren 2018 präglades av en lång värmebölja med torka, vattenbrist och brand i skog och mark. Det ställde höga krav på länsstyrelsernas organisation och förmåga till samordning. Vi behövde hantera både händelser i vårt eget län och i andra delar av landet. Som en viktig del i vårt förebyggande arbete utfärdade vi eldningsförbud över hela Östergötland.

Vädret skapade en ansträngd situation för lantbruk och livsmedelsproduktion och innebar en generell påfrestning på hela samhället. Klimatanpassningen behöver integreras tydligare i arbetet hos både kommuner och näringsliv, vilket är en fråga som Länsstyrelsen arbetar aktivt med på olika plan.

Nu bygger vi upp totalförsvaret igen

Vid en större samhällsstörning behöver många aktörer hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet så att alla aktörer delar samma information av vad som hänt. Vi samordnar kommunikationen så att räddningstjänsten, sjukvården, polisen, kommunerna och vi själva kan ge relevant och korrekt information till dig som invånare.

Det civila samhället bygger sedan 2015 tillsammans med Försvarsmakten åter upp Sveriges totalförsvar. Det består av civilt försvar och militärt försvar. Civilt försvar är det arbete som görs för att skydda civilbefolkningen och så att de viktigaste samhällsfunktionerna som till exempel sjukvård och transporter ska fungera även vid krigsfara eller krig.

Mer information om krisberedskap

Vårt uppdrag

Länsstyrelsen har som högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet ett stort ansvar i samband med återuppbyggnaden av totalförsvaret. Under det senaste året har vi genomfört utbildningar inom civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra att en kris uppstår. Under 2018 arbetade vi med kunskapshöjande insatser till länets kommuner, näringslivet och andra myndigheter för att skapa bra förutsättningar för länet att klara större samhällsstörningar.

Kontakt