Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden i Östergötlands län är öppen mellan 1 juni och 30 augusti 2024.

Observera att stöd inte får lämnas för en åtgärd som har påbörjats innan beslut om stöd har fattats.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Observera att stödet inte är till för nyhamling eller kontinuerlig hamling av lövträd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Ett övergripande mål för ängar och betesmarker är att de efter restaureringen ska uppfylla villkoren för miljöersättning för skötsel av mark med särskilda värden, gräsfattiga marker, mosaikbetesmark, alvar eller skogsbete. Om marken inte bedöms kunna nå dit med maximalt fem års restaurering kommer stöd inte att beviljas.

Prioriterade åtgärder i Östergötlands län

I Östergötlands län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

  • Områden om minst 10 hektar eller minst 25 hamlade träd.
  • Restaurering av slåtterängar.
  • Områden inom Eklandskapet.
  • Områden med hotade arter inom åtgärdsprogram.
  • Närhet till andra värdefulla ängs- eller betesmarker.
  • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
  • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).
  • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
  • Riklig förekomst av kulturlämningar.

Om ansökan gäller restaurering av tidigare hamlade träd så gör vi en samlad bedömning av nuvarande värden, vilken nytta en restaurering skulle göra för det enskilda trädet och för landskapet, samt förutsättningar att lyckas med restaureringen under den begränsade tidsperioden.

Observera att stödet inte är till för nyhamling eller kontinuerlig hamling av lövträd.

Enskild rådgivning

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge rådgivning inför en restaurering. Då går vi igenom vilka natur- och kulturvärden som finns på din mark samt vilka åtgärder som är lämpliga för att dessa ska bevaras och utvecklas.

Ansök om bidrag

Ansök om bidrag för att genomföra restaureringsåtgärder genom att fylla i formuläret.

Pris och exempelmall, Excelfil Excel, 13.5 kB.

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.
Äger du marken eller har du markägarens tillåtelse att restaurera? * (obligatorisk)
Äger du marken eller har du markägarens tillåtelse att restaurera?
Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering
Typ av åtgärd
Typ av åtgärd
Exempelvis restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, friställa grova träd eller stängsla för betesmark. Planerad framtida skötsel av marken.
Områdesinformation

Använd dig av https://minkarta.lantmateriet.se/ OBS: Se till att ha flygbild och fastighetsgränser aktiverade.

Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark. Vilka värden finns i området idag? Om hamling - vilka trädslag avses?
Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar.


Exempelvis bete, slåtter eller restaureringshamling.

Till exempel om det gäller ett skyddat område, det finns kulturspår eller särskilt skyddsvärda träd.
Har marken fått stöd under de senaste 10 åren?
Har marken fått stöd under de senaste 10 åren?Behöver det göras flera insatser per år under flera år för att nå önskat resultat?
Jag godkänner att Länsstyrelsen får begära ut fakturor och liknande för uppföljning och utvärdering av åtgärderna. * (obligatorisk)
Jag godkänner att Länsstyrelsen får begära ut fakturor och liknande för uppföljning och utvärdering av åtgärderna.

Kostnad
Bifoga egen uträkning.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.

Se exempel och riktpriser nedan.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss