Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019PDF

Stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd det finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd det finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Aktuellt

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021

Denna strategi ger en överblick över hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Östergötlands län och presenterar mål och aktiviteter för att se över och förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. I strategin vill vi tydliggöra insatserna som görs regionalt inom uppdraget grundläggande betaltjänster och genom en längre tidsram kunna arbeta mer strategiskt med uppdraget.

Det övergripande syftet med länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Invånarperspektivet är därför viktigt för att säkerställa en jämlik betaltjänstsituation i Östergötlands län. Allt fler använder kort-,
internet- och mobilbetalningar idag, vilket har lett till att mycket av manuell bankservice har monterats ned. Länsstyrelsens roll är därför att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster och vid behov förbättra tillgången med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Vi har tagit fram fyra betaltjänsttillgängligheter med mål och aktiviteter för att kunna arbeta mer överskådligt och strategiskt med att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Om tre år ska målen och aktiviteterna i denna strategi ha bidragit till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster inom alla de fyra betaltjänsttillgängligheterna beskrivna i denna strategi.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021PDF

Tillgången till grundläggande betaltjänster i länet

I kartskiktet nedan visas tillgången till kontantuttag och betalningsförmedling. Tillgång till deponering av dagskassa finns ej med.

Blå cirklar symboliserar kontantuttag och röda symboliserar betalningsförmedling.

Definitioner

Kontantuttag

Uttag av kontanter i svenska kronor i uttagsautomat eller över disk/i kassa på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Uttagsautomater – Uttagsautomater som är tillgängliga utan inträdesbiljett till område/lokal
  2. Bankkassa - Möjlighet att ta ut kontanter över disk på bankkontor
  3. Över disk i butik – hos betaltjänsteombud (t ex ClearOns ombud och Change groups kontor)

Betalningsförmedling

Möjlighet att betala räkningar med kontanter/kort eller från konto på bankkontor eller hos ombud.

Ingående serviceformer:

  1. Bankkassa med kontanter - Möjlighet att betala räkningar med kontanter i kassan på bankkontor
  2. Bankkassa mot bankkonto/kort - Möjlighet att betala räkningar med kort eller mot konto i kassan på bankkontor (ej kontantbetalning)
  3. Över disk i butik - Möjlighet att betala räkningar över disk hos ombud (t ex ClearOn, Svea Exchange AB och X-change in Sweden AB)

Kontakt