Ett rikt odlingslandskap

En kvinna och en man som står i naturen, mannen tittar på pappret som kvinnan håller i

Rådgivare i fält.

I odlingslandskapet syns spåren av vår historia och tidigare generationers slit i form av stenmurar, odlingsrösen, åkrar, hagmarker och hamlade träd. Människans påverkan har i många fall inneburit ett hot mot den biologiska mångfalden, men har också bidragit till att skapa viktiga livsmiljöer för många olika djur och växter. Ängs- och betesmarker tillhör de artrikaste miljöerna vi har i vårt land – med blommande växter, gamla vidkroniga träd och ett myller av insekter – en artrikedom som är akut hotad och helt beroende av att vi fortsätter bruka markerna genom bete och slåtter.

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen Östergötland med att ge rådgivning till dig som vill bevara och utveckla de biologiska och kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet. Målet med verksamheten är att bidra till länets regionala miljöarbete och att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Verksamheten syftar även till att främja lönsamheten i landsbygdsföretagen och bidra till ett livskraftigt Östergötland.

Enskild rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning hemma på din gård där innehållet anpassas efter dina behov. Ett rådgivningsbesök kan till exempel handla om skötsel, röjning eller restaurering av marker samt möjligheten att söka olika ersättningar. Vår rådgivning riktar sig till dig som är lantbrukare eller markägare, liksom till dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Gruppaktiviteter

Vi erbjuder även gruppaktiviteter i form av:

  • Kurser
  • Webbinarier
  • Fältvandringar
  • Studiebesök
  • ERFA-träffar

Samtliga aktiviteter finansieras av EU och svenska staten och är kostnadsfria för deltagarna. Under aktuella kurser Öppnas i nytt fönster. kan du se vad som är på gång just nu. Du kan också hålla dig uppdaterad om kursutbud och andra aktiviteter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Livskraftig Landsbygd Öppnas i nytt fönster. och följa oss på Instagram @landsbygd_ostergotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Önskar du rådgivning eller vill veta mer om vår verksamhet? Hör av dig till någon av oss rådgivare:

Maria Bergman, samordnare: maria.bergman@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 18
Anders Eliasson: anders.eliasson@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 54 94
Erik Widén: erik.widen@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 24
Linnea Barrefelt: linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 12
Stina Ewertsson: stina.ewertsson@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 28
Joel Larsson: joel.larsson@lansstyrelsen.se, tele. 010-223 55 14

Kontakt