Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ett rikt odlingslandskap

En kvinna och en man som står i naturen, mannen tittar på pappret som kvinnan håller i

Rådgivare i fält.

I odlingslandskapet syns spåren av vår historia och tidigare generationers slit i form av stenmurar, odlingsrösen, åkrar, hagmarker och hamlade träd. Människans påverkan har i många fall inneburit ett hot mot den biologiska mångfalden, men har också bidragit till att skapa viktiga livsmiljöer för många olika djur och växter. Ängs- och betesmarker tillhör de artrikaste miljöerna vi har i vårt land – med blommande växter, gamla vidkroniga träd och ett myller av insekter – en artrikedom som är akut hotad och helt beroende av att vi fortsätter bruka markerna genom bete och slåtter.

Inom projektet Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen Östergötland med att ge rådgivning till dig som vill bevara och utveckla de biologiska och kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet. Målet med verksamheten är att bidra till länets regionala miljöarbete och att uppnå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Verksamheten syftar även till att främja lönsamheten i landsbygdsföretagen och bidra till ett livskraftigt Östergötland.

Enskild rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning hemma på din gård där innehållet anpassas efter dina behov. Ett rådgivningsbesök kan till exempel handla om skötsel, röjning eller restaurering av marker samt möjligheten att söka olika ersättningar. Vår rådgivning riktar sig till dig som är lantbrukare eller markägare, liksom till dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Gruppaktiviteter

Vi erbjuder även gruppaktiviteter i form av:

  • Kurser
  • Webbinarier
  • Fältvandringar
  • Studiebesök
  • ERFA-träffar

Samtliga aktiviteter finansieras av EU och svenska staten och är kostnadsfria för deltagarna.

Önskar du rådgivning eller vill veta mer om vår verksamhet? Hör av dig till någon av oss rådgivare

Anders Eliasson: anders.eliasson@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 54 94

Erik Widén: erik.widen@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 55 24

Linnea Barrefelt: linnea.barrefelt@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 55 12

Matilda Hansen: matilda.hansen@lansstyrelsen.se, telefon 010-223 55 34

Angelica Weisner: angelica.weisner@lansstyrelsen, telefon 010-2235492

Håll dig uppdaterad

Du kan hålla dig uppdaterad om kursutbud och andra aktiviteter genom att:

Ett rikt odlingslandskap logotyp

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss