Regional vattenförsörjningsplan

Bild på vik med klart vatten

Att säkra tillgången till vatten av god kvalitet är en förutsättning för att Östergötland ska kunna utvecklas. Det viktigaste syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa dricksvattenförsörjningen idag och på lång sikt. Det förändrade klimatet skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen i länet.

Planen ska användas som ett underlag vid bland annat samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, prövning och klimatanpassning. Den pekar ut vilka vattenresurser som är särskilt viktiga att vårda och utveckla och redovisar ett antal åtgärder som det är extra viktigt att arbeta vidare med.

Att ta fram en regional vattenförsörjningsplan finns som en utpekad åtgärd för Länsstyrelserna i flera åtgärdsprogram. Det finns bland annat inom åtgärder inom vattenförvaltningen och åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning. Regionala vattenförsörjningsplaner lyfts också i dricksvattenutredningen samt i miljömålsarbetet.

Vattenförsörjningsplanen syftar till att:

  • Ta ett helhetsgrepp över Östergötlands vattenförsörjning (både allmän och enskild) idag och i framtiden
  • Peka ut de viktigaste vattenresurserna och bristområden
  • Visa hur klimatförändringarna kommer att påverka dricksvattenförsörjningen i framtiden
  • Skapa en samsyn kring gemensamma prioriteringar och genomförandet av åtgärder

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland