Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

LOVA-projekt 2018

Nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018. Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området.

LOVA-medel kommer även kunna användas av länsstyrelserna för ändamål som LOVA-förordningen anger, samt till kommunikation och administration.

Sök LOVA-bidrag

Kommuner och ideella sammanslutningar ansöker om LOVA-bidrag hos länsstyrelsen i det län där projektet ska genomföras.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och handlägger ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Ansöknings- och slutredovisningsblanketter och anvisningar för hur du fyller i blanketterna kan laddas ner från Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketterna skickas till ostergotland@lansstyrelsen.se.

Detta får LOVA-bidrag användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat – fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Bakgrund

För att ta till vara på och stimulera kreativa och kostnadseffektiva initiativ som på lokal nivå syftar till att minska övergödning i våra hav införde regeringen 2009 ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA-bidraget.

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i våra hav. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp.

Aktuellt

Deadline för ansökningarnaa i år, 2020, är den 31 december.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland