Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Transport och hantering av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du avfall från egen verksamhet? Då behöver du tillstånd för att transportera avfall eller göra en anmälan till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller du är handlare eller mäklare av avfall.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som genomför yrkesmässiga transporter ska alltid, oavsett mängden avfall, ansöka om tillstånd för transport av avfall.

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider:

 • 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år
 • 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år.

Som avfall i egen verksamhet räknas avfall som uppkommer i samband med service, underhåll eller liknande arbeten.

Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda.

När behöver du skicka in en anmälan?

Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen:

 • om mängden är mindre än 100 kilo eller 100 liter per år
 • om du ska transportera avfall som är undantaget från tillståndsplikten (lista med dessa avfallstyper finns längre ner på sidan).

Anmälan gäller i fem år.

Du behöver också anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Vissa typer av avfall, avfallsslag, är undantagna från tillståndsplikten. Om avfallet uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen för att få transportera dessa typer av avfall. En anmälan räcker även om mängden avfall överstiger 100 kg eller 100 liter per år.

För dig som transporterar avfall yrkesmässigt innebär detta att du inte behöver lämna in en ansökan eller anmälan.

Följande avfallsslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*)
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Vilka uppgifter behöver jag lämna vid anmälan/ansökan?

Administrativa uppgifter som:

 • verksamhetens namn
 • organisationsnummer
 • adress
 • kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-postadress.

När du gör en anmälan

När du gör en anmälan intygas endast att anmälan gäller för transporter av farligt avfall som sammanlagt understiger 100 kilo eller 100 liter per år.

Handlare, mäklare och verksamhet med yrkesmässig insamling ska även lämna in en beskrivning över verksamheten.

När du gör en ansökan

När du gör en ansökan om tillstånd lämnar du in följande uppgifter:

 1. Vilka avfallsslag ni ska transportera. Är det farligt avfall eller avfall som inte är farligt avfall eller båda delarna? Avfallskoder finns i Avfallsförordningen bilaga 3.
 2. Hur ska avfallet transporteras (styckegods- container- flak- eller tanktransport)
 3. Har verksamheten förare med ADR-förarintyg.
 4. Har företaget registrerad säkerhetsrådgivare hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
 5. Har verksamheten yrkestrafiktillstånd.
 6. Vid tanktransport som är farligt gods ska det även finnas ”Fordonscertifikat för tanktransport”.
 7. En kort beskrivning den huvudsakliga verksamheten samt bakgrund till transporterna av avfallet. En beskrivning av relevanta utbildningar eller erfarenhet till avfallstransporterna samt om verksamheten är miljöcertifierad etc.

Yrkesmässiga transporter av avfall

Yrkesmässiga transporter av farligt och övrigt avfall kräver alltid tillstånd. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall.

Tänk på att även om du köper eller får materialet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall.

Om du utför en service och tar med dig avfallet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall.

För att kunna ansöka om tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall kräver vi att föraren har ADR-förarintyg (tillstånd att köra farligt gods).

Har bolaget inte förare med ADR-förarintyg är det istället möjligt att söka tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall som inte är farligt gods enligt farligt godslagstiftningen (ADR-S).

Om företaget saknar yrkestrafiktillstånd behöver du uppge de avfallskoder som du tänker transportera. Avfallskoderna finns i bilaga tre i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret kontrollera avfallstransportörer Länk till annan webbplats.

Insamling/handlare och mäklare

Vid hantering av avfall såsom yrkesmässig insamling, handlare eller mäklare av avfall ska verksamheten anmälas till Länsstyrelsen. Till insamling räknas butiker där kunder lämnar in avfall som exempelvis batterier och elektronikskrot. Mäklare förmedlar avfallstransporter.

Andra tillstånd

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Ansökan om yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken.

Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kan man överföra yrkestrafiktillstånd från en firma till en annan? (exempelvis om en enskild näringsidkare blir aktiebolag)

Du kan inte överföra yrkestrafikstillstånd från en firma till en annan. Yrkestrafiktillstånd är bundna till personen/företaget de ges för. I ett sådant fall behövs ett nytt yrkestrafiktillstånd från Transportstyrelsen.

Hur ska ett transportdokument utformas utifrån anteckningskyldigheten?

I Bilaga 2 i beslutet finns det uppgifter om anteckningsskyldighet och om vad ett transportdokument ska innehålla. Har du vidare frågor kontakta aktuell tillsynsmyndighet (i regel kommunen där verksamheten bedrivs).

Vår leverantör har sitt transporttillstånd i ett annat län. Får de transportera åt oss?

Företaget får transportera åt er. Företag gör en anmälan/ansökan i det län där verksamheten har sitt säte men tillståndet är giltigt i hela Sverige.

Bedriver jag yrkesmässig transport eller transport av avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig transport innebär att din verksamhet i första hand går ut på att transportera avfall åt andra medan avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet innebär avfall som uppkommit i den egna verksamheten.

Om sökande anlitar en extern avfallstransportör behöver man inte ansöka om ett tillstånd till transport av avfall hos Länsstyrelsen, utan då är det avfallstransportören som behöver ha tillståndet. Om sökande själv transporterar avfallet behöver en ansökan eller anmälan om transport av farligt avfall göras hos Länsstyrelsen.

Gäller min anmälan om transport av <100 kg/kalenderår för alla mina anläggningar? (exempelvis bensinstationer)

Din anmälan gäller inte för alla anläggningar. Du behöver göra en anmälan för varje anläggning. Alternativet är att ansöka om tillstånd för transport av avfall för hela verksamheten.

Kan Länsstyrelsen göra min ansökan?

Du behöver själv fylla i och skicka in din ansökan, men vi hjälper dig gärna. Det underlättar handläggningen om du har eventuella intyg som yrkestrafiktillstånd och/eller ADR-intyg i de fall de behövs för det tillstånd av transport av avfall du ska göra.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt tillstånd eller bekräftelse på anmälan?

Målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara längre än 40 dagar för ansökan om tillstånd och 30 dagar för anmälan.

Handläggningstiden beror främst på om ansökan/anmälan har de uppgifter som behövs och när betalningen görs.

Behöver jag två skilda tillstånd för farligt- respektive icke-farligt avfall?

Du behöver inte två skilda tillstånd för farligt/icke-farligt avfall. Det är dock viktigt om du ansöker om tillstånd till transport av farligt avfall och även vill ha tillstånd till transport av icke-farligt avfall att du då anger det i ansökan.

Varför avslogs/avskrevs/avisades min ansökan?

Det kan bero på flera olika anledningar, men vanligast är att sökande inte kompletterat ansökan/anmälan innan sista svarsdatum, att betalning inte har gjorts eller att Länsstyrelsen bedömer att sökande inte har personella, tekniska eller ekonomiska kriterier som behövs. Detta föregås alltid av en kompletteringsbegäran.

En anmälan/ansökan görs alltid i det län där företaget har sitt säte. Det är viktigt att sökanden redan har de eventuella intyg som krävs för att få ett tillstånd innan en ansökan görs hos Länsstyrelsen, annars kan ansökan komma att avslås.

Behöver jag ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om jag anlitar en extern avfallstransportör?

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen om du anlitar en extern avfallstransportör. Avfallstransportören som du anlitar behöver ha tillstånd för transport av farligt avfall och de rätta intygen. Är du osäker på om ditt gods klassas som farligt gods är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har den fulla insynen i denna fråga.

Kontakt