Hitta på sidan
Hitta på sidan

Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet

Planerar du att göra en ändring i din miljöfarliga verksamhet? Anmäl ändringen till din tillsynsmyndighet senast sex veckor i förväg.

Om du ska göra ändringar i din tillståndspliktiga miljöfarliga verksamhet kan du behöva anmäla detta eller söka nytt tillstånd. Om ändringen innebär en stor påverkan på människors hälsa eller miljön, eller om den i sig klassas som en ny tillståndspliktig verksamhet behöver du söka tillstånd.

Anmälan om ändring ska göras vid åtgärder eller förändringar av verksamheten som inte är tillståndspliktiga. Detta kan till exempel vara ändringar av processer eller reningsutrustning. Tillsynsmyndigheten gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta gärna din tillsynsmyndighet innan anmälan skickas in.

Till vem ska jag anmäla?

Anmälan skickas till tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen tar emot anmälningar i de fall vi är tillsynsmyndighet.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Du kan göra din anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet i vår e-tjänst för anmälan av ändring i miljöfarlig verksamhet.

Innehåll i anmälan

En anmälan ska innehålla det som är relevant för planerad ändring. Här kommer exempel på vad som ska vara med:

  • verksamhetsutövarens kontaktuppgifter
  • organisations­nummer, fastighets­beteckning och fastighetsägare
  • beskrivning av vilken förändring som ska göras och tidplan
  • beskrivning av hur den planerade ändringen ryms inom gällande miljötillstånd
  • en bedömning av påverkan på människors hälsa och miljö
  • påverkan på miljökvalitetsnormerna
  • hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken uppfylls
  • en miljökonsekvensbeskrivning kan behövas
  • bilagor, till exempel ritningar.

Anmälan bör skickas digitalt till Länsstyrelsen. Tänk på att en inskannad anmälan ska vara underskriven och att en utförlig och komplett anmälan hjälper oss att ge dig besked.

När ska anmälan skickas in?

Anmälan ska göras i god tid, vanligtvis sex veckor, innan ändringen kommer att genomföras.

Vad händer med mitt ärende hos Länsstyrelsen?

När anmälan kommit in till oss gör vi en bedömning av inlämnade uppgifter. Ibland behöver anmälan kompletteras. När anmälan är fullständig kommer du att få ett svar från oss via meddelande eller beslut.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Hitta på sidan