Hållbart skog-och jordbruk

Hållbart jord och skogsbruk

Nästan två tredjedelar av Östergötland består av skog och det finns mer än 10 000 privata skogsägare i länet. Östergötland är också ett betydande jordbrukslän med en stor andel åkermark som brukas. Insatsområdet för hållbart jord- och skogsbruk fokuserar på att minska klimatpåverkan från båda både skogsbruk och jordbruk. Djurhållning och växtodling står för de största utsläppen av växthusgaser inom jordbruket. Inom skogsbruket bidrar en storskalig avverkning till koldioxidutsläpp samtidigt som det påverkar det lokala landskapet.

Det pågår flera initiativ runt om i länet för att anpassa jord- och skogsbruk efter nya förutsättningar med ett förändrat klimat och nya behov. En kraftsamling av dessa initiativ skapar möjlighet för en omställning till ett hållbart jord- och skogsbruk. Framförallt har jordbruk och skogsbruk stor betydelse för att utsläppen från andra sektorer minskar. Exempelvis kan råvaror från detta område ersätta råvaror med fossilt ursprung, olja byts ut mot biogas och så vidare. Det är dock en utmaning att nyttja skog och grödor till mycket samtidigt som biologisk mångfald, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster ska bevaras.

Genom att använda forskning och nya tekniker kan jordbruket och skogen bana väg för cirkulär ekonomi med nya affärslösningar som kan bidra till att nå framtidsbilden för ett hållbart jord- och skogsbruk i Östergötland år 2045. De främsta punkterna i framtidsbilden är;

  • Ökad lokal produktion av livsmedel och biomassa
  • Råvaror från areella näringar har ersatt fossil råvara
  • Effektivare användning av insatsvaror och effektiv kolinlagring har minskat växthusgasutsläppen
  • Fordonsflottan inom jord- och skogsbruk är fossilfri

Handlingsplan

För insatsområdet ”Hållbart jord-och skogsbruk” är nu en första handlingsplan inom energi- och klimatstrategin framtagen. Handlingsplanen kan ses som en fördjupning av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål, både nationellt och regionalt.

Handlingsplan Hållbart jord-och skogsbrukPDF

Kontakt