Insatsområde: Hållbara och effektiva transporter

Hållbara och effektiva transporter

I Östergötland står transportsektorn för en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen, vilket är samma nivå som resten av riket. För att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och en 70 procents utsläppsminskning jämfört med 2010 krävs en ökad omställningstakt och betydande insatser inom flera områden. Högre andel förnybara drivmedel, ett mer transporteffektivt samhälle och energieffektiva och fossilbränslefria fordon är några av dessa insatser.

Personbilarna i Östergötland är till 91 procent fossildrivna och står för den största andelen av utsläppen på ca 60 procent följt av tunga lastbilar på 21 procent. Med en befolkningsökning och ett förväntat ökat transportbehov behöver resande i egen bil styras till mer kollektivtrafik och cykel. I åkeri- och byggbranschen behöver alla transporter samordnas och optimeras. Infrastruktur för förnybara drivmedelsalternativ behöver byggas ut vid strategiska knytpunkter och med en god geografisk spridning. Lokala förutsättningar kräver nya lösningar och affärsmodeller tillsammans med ändrade beteenden och attitydförändringar.

Östergötland har goda förutsättningar för denna omställning men också stora utmaningar. En ökad regional produktion av biodrivmedel kan inte tillgodose hela behovet men gynna näringsliv och nya affärslösningar. 12 av 13 kommuner, Regionen och ett tiotal större företag har ställt sig bakom Fossilfritt Sveriges transportutmaning att senast 2030 endast utföra och upphandla fossilfria transporter.

Det finns många starka aktörer inom både forskning, offentlighet, organisationer och näringsliv som driver både projekt och initiativ för en hållbar omställning inom området. Genom att samordna och kraftsamla allas insatser och skapa samarbeten som möjliggör en snabbare omställning kan framtidsbilden för Östergötland 2045 nås och alla länets transporter utföras fossilfritt energieffektivt och optimerat. Punkter i framtidsbilden för Östergötland år 2045;

  • Förbättrad cykelinfrastruktur och nya mobilitetslösningar som är tillgängliga för alla och väljs framför egen bil.
  • En väl utbyggd infrastruktur med tank och laddställen för fossilfria drivmedel.
  • Energi och klimateffektivare transporter i åkeri och byggbranschen.

Handlingsplan
För insatsområdet ”Energi- och klimateffektivt näringsliv” pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan inom energi- och klimatstrategin, denna kan ses som ytterligare en detaljering av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål nationell och regional (se strategin för mer).


Kontakt