Förnybar och robust energiproduktion

Hållbara och effektiva transporter

Lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara energiomställningen, men utvecklingen och möjligheterna skiljer sig åt mellan olika produktionsformer.

Det pågår redan flera aktiviteter i länet som syftar till förnybar och robust energiproduktion. Utvecklingen för solel är mycket stark i Östergötland. I länet finns 1 146 anläggningar vilket innebär en 46-procentig ökning från föregående år. Vad gäller installerad effekt så ligger Östergötland på fjärde plats nationellt.

År 2017 levererades närmare 2,7 gigawattimmar (GWh) fjärrvärme i Östergötland 10. Den el som produceras på fjärrvärmeunderlaget är en lokal och planer bar elproduktion som också har en positiv inverkan på förutsättningarna för en rimlig elbalans och ett mer robust energisystem i regionen.

Kunskapshöjande insatser, ständiga förbättringar, innovationer, samverkan och nya affärsmodeller kan bidra att nå framtidsbilden för en förnybar och robust energiproduktion i Östergötland år 2045. De främsta punkterna i framtidsbilden är;

  • Det finns solceller på de tak som är anpassade och lämpliga för det
  • Huvuddelen av uppvärmningen i tätorter sker genom lågtempererade vattenburna system.
  • Vid produktion av energi tas hänsyn till biologisk mångfald och andra hållbarhetsperspektiv.
  • Effektoptimeringslösningar är standard tack vare smarta innovationer.
  • All förnybar energi behövs. Diskussionen om vilket förnybart energislag som är det bästa har sedan länge avslutats och det är självklart att all förnybar energi behövs.

Handlingsplan

För insatsområdet Förnybar och robust energiproduktion är nu en första handlingsplan framtagen. Handlingsplanen kan ses som en fördjupning av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål i den regionala energi- och klimatstrategin. Handlingsplanen finns både som kortversion och som långversion för de som vill få mer detaljer. Handlingsplanen ska ses som ett första utkast och kommer uppdateras och förankras löpande. I handlingsplanen lyfts ett antal prioriterade åtgärder som kan ses som ett underlag för dialog kring fortsatt arbete. Under hösten inhämtas synpunkter och idéer från regionala aktörer och sedan uppdateras handlingsplanen efter årsskiftet.

Handlingsplan Förnybar och robust energiproduktion (långversion) Pdf, 864.8 kB.

Handlingsplan Förnybar och robust energiproduktion (kortversion) Pdf, 334.6 kB.

Koordinator för insatsområdet Oskar Klingvall berättar i denna film mer om handlingsplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt