Energi- och klimateffektivt näringsliv

Hållbara och effektiva transporter

Östergötlands näringsliv är varierat, med stort inslag av kunskaps- och utvecklingsinriktning och står för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i länet. Den tillverkande industrin som finns är främst inom branscherna metall och skog. Industrisektorn är därför en relativt stor energianvändare, som också arbetar mycket med energifrågorna. Växthusgasutsläppen från industrin har enligt statistik från den nationella emissionsdatabasen halverats mellan åren 1990 och 2016.

Det pågår redan aktiviteter i länet som syftar till ett energi- och klimateffektivt näringsliv. En stor del av det praktiska genomförandet för att nå ett fossilfritt samhälle ligger hos näringslivet där det finns många goda exempel. I Östergötland finns det också olika näringslivsnätverk för att främja energi- och klimatarbetet i företag.

Kunskapshöjande insatser, ständiga förbättringar, innovationer, samverkan och nya affärsmodeller kan bidra till att nå framtidsbilden för ett energi- och klimateffektivt näringsliv i Östergötland år 2045;

  • Företagen har kunskap om sin energianvändning och arbetar aktivt med energi och effektfrågor.
  • Energin används effektivt på rätt sätt och på rätt ställe med förnybara alternativ inom produktions- och stödprocesser.
  • Kunder och konsumenter efterfrågar produkter som är energi- och klimateffektiva vilket driver samverkan mellan företag i en riktning mot produktion av nya hållbara produkter och tjänster.
  • Samverkan mellan företagen för effektutjämning mellan verksamheterna och för att optimera energi och effektflöden.
  • Hushållning med resurser liksom cirkulära flöden mellan företagen är en självklarhet.
  • Digitalisering är nu ett oumbärligt verktyg för att arbeta systematiskt med energieffektivisering i näringslivet.

Handlingsplan

För insatsområdet ”Energi-och klimateffektivt näringsliv” pågår arbetet med att ta fram en första handlingsplan inom energi- och klimatstrategin. Handlingsplanen kan ses som en fördjupning av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål, både nationellt och regionalt.

Vill du eller ditt företag engagera dig i arbetet kan ni kontakta susanne.claesson@lansstyrelsen.se


Kontakt