Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler

Hållbara och effektiva transporter

Utvecklingen för att minska växthusgasutsläppen går åt rätt håll. Mellan åren 1990 och 2016 halverades utsläppen tack vare energieffektivisering i befintliga byggnader, utfasning av olja samt högre energiprestanda vid nybyggnation. År 2016 stod den totala slutanvända energin i Östergötlands småhus, flerbostadshus och fritidshus tillsammans för ungefär en femtedel av den totala energianvändningen.

Men det finns fortfarande många utmaningar kvar. Både inom den offentliga sektorn och näringslivet finns det byggnader och lokaler som är i stort behov av renovering. Här finns det en god potential att minska energianvändningen och dess klimatpåverkan. Samtidigt finns utmaningar kring ett ökande bostadsbehov i Östergötland, där cirkulära byggprocesser och materialhantering, samt livscykelperspektiv blir avgörande för att få ner den totala miljö- och klimatpåverkan för byggnader.

Det finns redan många initiativ runt om i länet. För att kunna skala upp initiativ och driva ett mer sammanhållet arbete, där vi kan anpassa insatser mot behov krävs samordning och samarbete, inte minst mellan näringsliv, akademin och offentliga aktörer. Fokus inom insatsområdet siktar mot ett holistiskt arbete för hela Östergötland såväl som för byggnaders hela energisystem från befintliga fastighetsbestånd, byggplatser till färdiga bostäder och lokaler.

En digital revolution är nu i startgroparna vilket innebär att hela samhället digitaliseras och elektrifieras. Med rätt insatser och innovationsförmåga finns möjlighet att ställa om till en mer hållbar, smart, cirkulär och effektiv resursanvändning i Östergötlands alla bostäder och lokaler som bidrar till framtidsbilden för insatsområdet år 2045;

  • Bostäder och lokaler är yteffektiva, vilket innebär en större andel gemensamma ytor.
  • Den cirkulära delningsekonomin medför att det i exempelvis lägenhetsområden finns speciella rum för återbruk och möjligheter att odla grönsaker i anslutning till bostad eller arbetsplats.
  • Byggnader och dess närområden är bättre anpassade till extremhändelser i klimatet och de är också byggda av mer hållbara material som ökar byggnadens energieffektivitet och klimatprestanda.
  • Vid ny- och ombyggnation används alltid livscykelperspektiv.
  • Byggnaderna har mycket automation som innebär en god uppföljning av dess prestanda.
  • Byggnaderna är knutna till smarta energisystem som möjliggör delning, lagring och effektoptimering av den förnybara energi som produceras i och på byggnaderna.
  • Den egna produktionen täcker till stor del byggnadens årliga energianvändning.

Handlingsplan 

För insatsområdet ”Energi-och klimateffektiva bostäder och lokaler” pågår arbetet med att ta fram en första handlingsplan inom energi- och klimatstrategin. Handlingsplanen kan ses som en fördjupning av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål, både nationellt och regionalt.

Kontakt

Daniel Kvist, Koordinator
daniel.kvist@regionostergotland.se

010-1039272

Kontakt