Insatsområde: Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Hållbara och effektiva transporter

Inom cirkulär ekonomi återkommer ofta begreppet avfallstrappan, eller avfallshierarkin som innehåller områdena minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Målet är att röra sig uppåt i denna trappa, det vill säga, att i så stor omfattning som möjligt minimera att avfall över huvud taget uppstår. Utifrån denna ambition framkommer själva definitionen av cirkulär ekonomi, ”ett ekonomiskt system där avfall i princip inte uppstår”.

Vad gäller hållbar konsumtion så har de svenska hushållen en stor påverkan på miljö och klimat. Svensk konsumtion ligger tio procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna, det finns därmed många åtgärder att arbeta med avseende detta. Vidare kan nämnas att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 10 ton per person och år, dessa siffror måste minskas till ett till två ton per person och år för att kunna uppnå generationsmålet och Parisavtalets mål. Kommunerna är betydelsefulla aktörer i arbetet och har goda möjligheter att arbeta för minskade avfallsmängder. De kan exempelvis genom upphandling styra marknaden till giftfria, cirkulära- utsläpps och avfallssnåla produkter. Även näringslivet är en betydelsefull aktör då de kan bidra till minskade avfallsmängder genom olika processer som till exempel industriell symbios, det vill säga när en bi- eller restprodukt i ett företag kan nyttjas som insatsvara hos ett annat företag. Det finns även en utvecklingspotential för företag att nyttja cirkuläret som en del i att utveckla nya erbjudande, exempelvis genom att erbjuda servicelösningar i stället för att sälja en produkt.

Genom att samverka på flera nivåer i samhället och hitta nya affärslösningar med exempelvis ökat återbruk och resurseffektivitet kan Östergötland komma närmre framtidsbilden för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion för länet år 2045;

  • Det finns ett utvecklat producentansvar för produkters påverkan på klimatet. Konsumenterna är precis som producenter nyckelaktör i sammanhanget och deras roll underlättas av att det nu är lätt att välja det alternativ som är bäst för miljön, då det även är det billigaste.
  • Istället för att köpa hyr vi exempelvis våra kostymer, cyklar, möbler, mobiler och verktyg.
  • Medvetenheten om den egna klimatpåverkan är hög. Koldioxidbudgetar är vanligt förekommande.
  • Det är dyrt att generera avfall och vi har utvecklade pantsystem för ett flertal typer av förpackningar och de återanvänds flera gånger.
  • Cirkulära flöden inom näringslivet gör att behovet av jungfruliga material är litet.

Handlingsplan
För insatsområdet ”Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion” pågår arbetet med att ta fram en första handlingsplan inom energi- och klimatstrategin, denna kan ses som ytterligare en detaljering av hur och vad vi behöver arbeta med för att kunna bidra till uppfyllandet av satta mål nationell och regional (se strategin för mer).


Kontakt