Hitta på sidan
Hitta på sidan

Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Omfattande åtgärder måste vidtas för att begränsa utsläppen av klimatgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland antagit den första gemensamma energi- och klimatstrategin för Östergötland. Strategin har tagits fram under bred och nära samverkan med runt nittio av länets aktörer som har aktivt deltagit på workshops, svarat på enkäter och remissen för strategin.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller ett övergripande och fyra underliggande mål. Dessa utgår från de internationella mål och avtal som finns, så som Parisavtalet, och ligger i linje med de nationella mål som är antagna för Sverige.

Strategin har också sex prioriterade insatsområden. De är framtagna för att vi lättare ska kunna strukturera och optimera det arbete som nu behöver ske i länet.

Insatsområdena är:

  • Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler
  • Förnybar och robust energiproduktion
  • Cirkulär ekonomi och konsumtion
  • Hållbara och effektiva transporter
  • Hållbart jord- och skogsbruk
  • Energi- och klimateffektivt näringsliv

Under 2020 kommer Länsstyrelsen och Region Östergötland ta fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för varje insatsområde. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med länets olika aktörer.

Delar av arbetet bedrivs inom projektet Regional plattform för strategiskt energi-och klimatarbete som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med februari 2022.

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

För att öka användningen av förnybara drivmedel, fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planer för elfordon och förnybara drivmedel. Planen är en fördjupning av insatsområdet Hållbara och effektiva transporter och bör ses som vägledande i arbetet med tank- och laddinfrastruktur i Östergötland.

Offentliga aktörer har i flera processer möjlighet att påverka utbyggnaden av tank- och laddinfrastruktur. I planen föreslås inriktningar och insatser på regional och lokal nivå som stimulerar en ökad efterfrågan och skapar förutsättningar för marknaden att växa.

Huvudinriktningarna som tagits fram är:

  • Använd och öka efterfrågan på förnybara drivmedelsalternativ
  • Främja infrastruktur för förnybara drivmedel och laddning i hela länet
  • Kunskapshöjande åtgärder för hållbara och effektiva transporter

Länsstyrelsen har uppdraget från regeringen att främja fossilfria transporter för personer och gods samt genomförandet av den regionala planen.

Östergötlands plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedelPDF

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Hitta på sidan