Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Omfattande åtgärder måste vidtas för att begränsa utsläppen av klimatgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland antagit den första gemensamma energi- och klimatstrategin för Östergötland. Strategin har tagits fram under bred och nära samverkan med runt nittio av länets aktörer som har aktivt deltagit på workshops, svarat på enkäter och remissen för strategin.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller ett övergripande och fyra underliggande mål. Dessa utgår från de internationella mål och avtal som finns, så som Parisavtalet, och ligger i linje med de nationella mål som är antagna för Sverige.

Strategin har också sex prioriterade insatsområden. De är framtagna för att vi lättare ska kunna strukturera och optimera det arbete som nu behöver ske i länet.

Insatsområdena är:

  • Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler
  • Förnybar och robust energiproduktion
  • Cirkulär ekonomi och konsumtion
  • Hållbara transporter
  • Hållbart jord- och skogsbruk
  • Energi- och klimateffektivt näringsliv

Under 2020 kommer Länsstyrelsen och Region Östergötland ta fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för varje insatsområde. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med länets olika aktörer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland