Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Omfattande åtgärder måste vidtas för att begränsa utsläppen av klimatgaser och hejda den globala uppvärmningen.

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Östergötland antagit den första gemensamma energi- och klimatstrategin för Östergötland. Strategin har tagits fram genom en bred och nära samverkan med runt nittio av länets aktörer. De har aktivt deltagit på workshops och svarat på enkäter samt på remissen för strategin.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller ett övergripande och fyra underliggande mål. Dessa utgår från de internationella mål och avtal som finns, så som Parisavtalet, och ligger i linje med de nationella mål som är antagna för Sverige.

Strategin har också sex prioriterade insatsområden. De är framtagna för att vi lättare ska kunna strukturera och optimera det arbete som nu behöver ske i länet.

Insatsområdena är:

  • Förnybar och robust energiproduktion
  • Energi- och klimateffektivt näringsliv
  • Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler
  • Hållbara och effektiva transporter
  • Cirkulär ekonomi och konsumtion
  • Hållbart jord- och skogsbruk

Under 2020 och våren 2021 kommer Länsstyrelsen och Region Östergötland ta fram handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder för varje insatsområde. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med länets olika aktörer.

Delar av arbetet bedrivs inom projektet Regional plattform för strategiskt energi-och klimatarbete som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med februari 2022.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland