Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi som ska vara klar senast den 15 oktober 2019. Strategin tas fram i samarbete med Region Östergötland i dialog med aktörer i länet.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller regionala målsättningar och sex prioriterade insatsområden. Dessa områden är boende och lokaler, förnybar energi, cirkulär ekonomi och konsumtion, transporter, jord- och skogsbruk samt näringsliv .

Delta i arbetet med den nya strategin!

Genom en ökad samordning av energi- och klimatarbetet i länet kommer så väl små som stora insatser att synas och visa vad vi tillsammans kan åstadkomma. Ditt engagemang och handling är avgörande för att vi ska nå de utmaningar som vi står inför när det gäller energiomställningen och minskad klimatpåverkan.

Från april till juni finns möjlighet att lämna synpunkter på remissen av den nya energi- och klimatstrategin för Östergötland.

Hör av dig till oss om du vill delta i processen för att ta fram den nya strategin eller vill ha mer information om arbetet.

Kontakt

Miljöskyddsenheten