Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster i landet, och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018PDF

Stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud. Idag ger vi stöd till betaltjänstombud på omkring 35 orter i Sverige.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021

Denna strategi ger en överblick över hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Östergötlands län och presenterar mål och aktiviteter för att se över och förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. I strategin vill vi tydliggöra insatserna som görs regionalt inom uppdraget grundläggande betaltjänster och genom en längre tidsram kunna arbeta mer strategiskt med uppdraget.

Det övergripande syftet med länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Invånarperspektivet är därför viktigt för att säkerställa en jämlik betaltjänstsituation i Östergötlands län. Allt fler använder kort-,
internet- och mobilbetalningar idag, vilket har lett till att mycket av manuell bankservice har monterats ned. Länsstyrelsens roll är därför att bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster och vid behov förbättra tillgången med regionala stöd- och utvecklingsinsatser. Vi har tagit fram fyra betaltjänsttillgängligheter med mål och aktiviteter för att kunna arbeta mer överskådligt och strategiskt med att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster.

Om tre år ska målen och aktiviteterna i denna strategi ha bidragit till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster inom alla de fyra betaltjänsttillgängligheterna beskrivna i denna strategi.

Betaltjänststrategi för Östergötlands län 2019–2021PDF

Kontakt