Projektstöd inom regional tillväxt

Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid.

Projektet ska vara väl i linje med såväl nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft 2015-2020länk till annan webbplats som det regionala utvecklingsprogrammets (RUPlänk till annan webbplats:s) utpekade strategier. I synnerhet strategin ”arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar”, däribland skärgårdsdelarna och andra glest befolkade delar.

Ett annat krav är att projektet ska bidra till uppfyllandet av mål och visioner i någon av de strategier som återfinns i bilaga 1 ”strategier”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på projektämnen som projektet kan handla om är:

  • Innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft
  • Byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle via boende, service, social ekonomi, infrastruktur eller informationsteknik.
  • Internationella samarbeten, med främst fokus kring Östersjön, för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.
  • Destinations-, besöksmålsutveckling samt skärgårdsutveckling som främjar ett uthålligt samhälle genom natur-, kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling.
  • Tillvaratagande av potentialen i den invandring som kommer regionen till del och/eller verksamheter som bidrar till kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor. 

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiven kommer vara prioriterat vid bedömningen av ansökningarna. 

Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter m.fl. Enskilda företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag. Det är inte möjligt att ansöka om direkta företagsstöd/investeringsstöd, endast projektbidrag.

Varje år på våren kommer länsstyrelsen ut med en särskild utlysning kopplad till projektstödet inom regional tillväxt där det framgår vilka prioriteringar, bidragsbelopp, tidsgränser och andra regler och bestämmelser som gäller för den aktuella utlysningen.

Utlysningen publiceras på länsstyrelsens webbplats och sprids och marknadsförs via många olika kanaler under perioden då den är aktuell.

Regional livsmedelsstrategi

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Länet har en regional livsmedelsstrategi som är ett resultat av en bred samverkansprocess i länet. Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att den ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Även tillväxten och sysselsättningen i livsmedelssektorn ska öka genom ökad innovation och utveckling.

För mer information om den regionala livsmedelsstrategin och om arbetet som pågår i länet, besök http://www.vretakluster.se/livsmedelsstrategilänk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland