Projektstöd inom regional tillväxt

Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd i form av bidrag för genomförande av lokala eller regionala utvecklingsprojekt. Projektet ska ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Projekt som fokuserar på snabba åtgärder, konkreta insatser eller framtida lösningar prioriteras extra just nu.                 

Projektidén ska utgå ifrån det Regionala utvecklingsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Särskilt prioriterad är strategi nummer fyra "Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar" däribland skärgården och andra glest befolkade delar. 

Urvalet av projekt ska ha även som målsättning att minst uppfylla ett eller flera av Länsstyrelsens särskilt valda prioritetsområden.

  • Innovation, företagande och miljödriven näringslivsutveckling för att stärka näringslivets konkurrenskraft
  • Byggande av ett attraktivt östgötskt samhälle via boende, service, social ekonomi, infrastruktur eller informationsteknik.
  • Internationella samarbeten, med främst fokus kring Östersjön, för att möta samhällsutmaningar och stärka näringslivets konkurrenskraft.
  • Genomförandet av gällande regionala eller nationella strategier, så som Livsmedelsstrategin, Regionala Digitala Agendan, Smart specialiseringsstrategi för Östergötland och Agenda 2030.
  • Destinations-, besöksmålsutveckling samt skärgårdsutveckling som främjar ett uthålligt samhälle genom natur-, kultur-, friluftsliv- och/eller näringslivsutveckling.
  • Tillvaratagande av potentialen i den invandring som kommer regionen till del och/eller verksamheter som bidrar till kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor. 

Miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiven kommer vara prioriterat vid bedömningen av ansökningarna. 

Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter m.fl. Enskilda företag eller privatpersoner kan inte erhålla bidrag. Det inte möjligt att ansöka om direkta företagsstöd/investeringsstöd, endast projektbidrag.

Varje år på våren kommer länsstyrelsen ut med en särskild utlysning kopplad till projektstödet inom regional tillväxt där det framgår vilka prioriteringar, bidragsbelopp, tidsgränser och andra regler och bestämmelser som gäller för den aktuella utlysningen. Utlysningen publiceras på länsstyrelsens webbplats och sprids och marknadsförs via många olika kanaler under perioden då den är aktuell.

Regional livsmedelsstrategi

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Länet har en regional livsmedelsstrategi som är ett resultat av en bred samverkansprocess i länet. Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att den ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Även tillväxten och sysselsättningen i livsmedelssektorn ska öka genom ökad innovation och utveckling.

För mer information om den regionala livsmedelsstrategin och om arbetet som pågår i länet, besök http://www.vretakluster.se/livsmedelsstrategilänk till annan webbplats.

Kontakt