Mänskliga rättigheter

Företag är viktiga aktörer i arbetet med mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen har tagit fram ett verktyg för företag som ännu inte utvecklat en policy för att undvika att verksamheten skadar de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen vill uppmuntra näringslivet att se sig som en viktig aktör i arbetet för mänskliga rättigheter. Den uppmuntran kan förmedlas genom dialog eller som ett led i en upphandling. I sak kan det beröra ditt företags ansvar som arbetsgivare, försäljare av konsumtionsvaror eller förmedlare av välfärdstjänster åt den offentliga sektorn, såsom skola, sjukvård eller social trygghet.

Politiska rättigheter

Politiska rättigheter skyddar invånarens inflytande. Invånare har rätt att bilda sig en egen uppfattning och ge uttryck för den. De har rätt att tillhöra en religion eller trosuppfattning av valfritt slag, eller att avstå från religion. Invånare har rätt att ingå i föreningar och nätverk. Invånare har rätt att demonstrera och delta i samhällsutvecklingen. De har rätt att inhämta information, att rösta i allmänna val och att ställa upp på valbar plats.

Medborgerliga rättigheter

Medborgerliga rättigheter skyddar invånarens personliga säkerhet och integritet. Invånare har rätt att inte utsättas för olaga frihetsberövande, tvångsmedicinering eller andra angrepp på säkerheten. De har rätt att få sin sak prövad av en domstol och inte uppfattas som misstänkta för ett brott innan det motsatta är bevisat. Invånare har rätt att rikta klagomål mot de som utsätter andra för övergrepp. Invånare ska få röra sig fritt inom landets gränser.

Ekonomiska rättigheter

De ekonomiska rättigheterna skyddar invånares ekonomiska säkerhet. Invånare har rätt att utföra ett betalt arbete, till rättvisa och godtagbara arbetsvillkor. De har rätt att organisera sig på arbetet och till socialförsäkringar i händelse av sjukdom, skada, funktionsnedsättning, arbetslöshet eller föräldraledighet. Invånare har rätt att oavsett inkomster uppleva en godtagbar levnadsstandard. Det innebar en trygg tillgång till grundläggande förnödenheter som mat, vatten, bostad, värme och kläder, med mera.

Sociala rättigheter

Sociala rättigheter skyddar invånarens sociala handlingsförmåga. Invånare har till exempel rätt till en hälsa av högsta möjliga nivå. De ska skyddas från hälsovådliga och giftiga ämnen i naturen, kunna erhålla vård och att dra nytta av folkhälsofrämjande program mot missbruk, tuberkulos, utbredda cancerformer, med flera. De har rätt till ett tryggt familjeliv och att som barn skyddas mot övergrepp och exploatering i alla dess former.

Kulturella rättigheter

Kulturella rättigheter skyddar invånarens kulturella identitet. Invånare har rätt till grundskola. De ska inte på osakliga grunder uteslutas från högre utbildningar. Utbildning ska uppmuntra till en anda av respekt för de mänskliga rättigheterna. All invånare har rätt att delta i kulturlivet. De ska kunna fira kulturella högtider och delta i seder de identifierar sig med. Deras upphovsmannarätt ska vara skyddad. Invånare ska kunna dra nytta av forskningens framsteg och innovationer.

Allmänna principer

Alla ha rätt till samma rättigheter och till lika skydd av rättigheterna oavsett exempelvis kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Vidare ska den som upplever att rättigheterna kränks kunna framföra klagomål och få upprättelse. Barnet har rätt till ett särskilt skydd. I barnkonventionen gestaltas detta bland annat med rätten till personlig utveckling, att få komma till tals och få sina intressen satta i första rummet, i relation till alla beslut som berör barnet. På motsvarande sätt har det inrättats särskilda regler gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det finns också ett förstärkt skydd mot rasdiskriminering, diskriminering av kvinnor och mot tortyr i det internationella regelverket.

Riktlinjer för näringslivet

På FN-nivå har det tagits fram riktlinjer för näringslivet och de mänskliga rättigheterna. Centralt för riktlinjerna är regelverket om skälig aktsamhet (”due diligence”). Det innebär att företag ska inrätta en effektiv policy för att undvika att deras affärsverksamhet åsamkar skada för de mänskliga rättigheterna. Om näringslivet har verksamhet i ett annat är det viktigt att arbetstagare och konsumenter i det landet kan ställa krav på företaget, med stöd av landets lagar och regler.

Verktyg för det rättighetsbaserade arbetssättet

Länsstyrelserna har också utarbetat ett generellt verktyg för det rättighetsbaserade arbetssättet, avsett som ett grundläggande stöd för den verksamhet som ännu inte utvecklat en egen policy eller ansats till frågan.

Hur väl uppfylls de mänskliga rättigheterna i Sverige?

FN har inrättat granskningsorgan för de mänskliga rättigheterna. De bedömer hur väl Sverige och andra medlemsländer i FN lever upp till sina folkrättsliga åtaganden för mänskliga rättigheter.

Under 2016 granskade två av FN:s granskningsorgan Sverige. Det gällde dels FN:s kommitté för ekonomiska. sociala och kulturella rättigheter, dels FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter.

Länsstyrelsen har uppmärksammat kommittéernas slutsatser i en publikation som heter På tal om mänskliga rättigheter. Den presenterar rekommendationer som rör de regionala och lokala myndigheterna med hjälp av offentlig statistik från de olika länen.

På tal om mänskliga rättigheter 2017PDF

United Nations Human Rightslänk till annan webbplats

Webbplats för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Omfångsrikt och stundtals krävande material från FN om de mänskliga rättigheternas ställning runt om i världen, FN:s insatser på området och massvis med fördjupning på olika rättighetsteman. Huvudspråk på sajten är engelska, med mycket material har översatts till de andra FN-språken.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats

Regeringens särskilda webbsida för mänskliga rättigheter, med offentliga nyheter, information om Sveriges internationella åtaganden, internationell granskning av Sverige, UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i andra länder, det nationella arbetet för mänskliga rättigheter, med mycket mera.

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats

Diskrimineringsombudsmannens webbplats. Här hittar du information om den svenska diskrimineringslagen, hur en går till väga för att väcka ett klagomål om diskriminering, samt olika metoder för att förebygga diskriminering i skolan, på arbetsplatsen, och inom andra samhällsområden.

Barnombudsmannenlänk till annan webbplats

Barnombudsmannens webbplats. Här hittar du information om barnets rättigheter och barnkonventionen, statistik om barn och ungas uppväxtvillkor, Barnombudsmannens rapporter om uppväxtvillkor i Sverige, material från FN:s kommitté för barnets rättigheter översatt till svenska, med mera.

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Webbplats för Myndigheten för delaktighet. Här hittar du information om tillgänglighet i samhället. Webbplatsen innehåller också mycket information om det offentligas ansvar och arbete enligt konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Forum för levande historialänk till annan webbplats

Forum för levande historia tillhandahåller information och utbildningsmaterial om angrepp på de mänskliga rättigheterna i modern tid, såsom förintelsen, folkmorden i Bosnien och Rwanda, med mera. På webbplatsen kan du också orientera dig i frågor om rasism i det svenska samhället och mycket mer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland