Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi som ska vara klar senast den 15 oktober 2019. Strategin tas fram i samarbete med Region Östergötland i dialog med aktörer i länet.

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta energi- och klimatarbetet i länet och fungera som ett stöd till kommuner, näringsliv och andra organisationer. Strategin innehåller regionala målsättningar och sex prioriterade insatsområden. Dessa områden är boende och lokaler, förnybar energi, cirkulär ekonomi och konsumtion, transporter, jord- och skogsbruk samt näringsliv .

Remiss

Lämna synpunkter på energi- och klimatstrategi för Östergötland

Eventuella synpunkter lämnas senast den 30 augusti 2019. Instruktioner för att lämna synpunkter framgår i missivet.

Dokument

Missiv för remissenPDF

Remissversion av Energi- och klimatstrategi för ÖstergötlandPDF

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland