Trafik och väg

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om tillstånd för svävare, och ansökningar om dispens från förbudet mot motortrafik i naturen. Vi behandlar även ansökningar om att sätta upp reklamskyltar utmed väg, om skylten ska sitta utanför vägområdet.

Här kan du läsa om hur Länsstyrelsen arbetar med frågor inom trafik och väg.

Tillstånd behövs för exempelvis:

  • garage
  • ekonomibyggnad
  • altan
  • plank
  • mur
  • bullervall
  • damm

Om du vill bygga inom detaljplanerat område eller göra någon åtgärd som kräver bygglov ska du inte ansöka hos Länsstyrelsen. Du ska istället ansöka om bygglov hos kommunen.

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning hos Länsstyrelsen. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Svävare

Svävare får användas utan tillstånd i tjänsteutövning inom Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och den kommunala räddningstjänsten. I alla övriga fall krävs tillstånd för att använda en svävare. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren. Länsstyrelsen behandlar ansökningar som gäller skyltar utanför vägområdet.

Kontakt