Kulturhistoriska miljöer

Vårdar ditt företag en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till företag som vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag för att förvalta värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Företag som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser


Objekt
Beskrivning av objektetSkydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning


Utpekad miljö
Utpekad miljö
Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utreds

SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Åtgärder

Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har söktsÄr ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?

Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad

Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:


Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter länk till annan webbplats

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Att söka om byggnadsvårdsbidrag för kulturhistorisk bebyggelse i Östergötlands län för 2020

Sista ansökningsdag för bidrag till restaureringsverksamhet år 2020 är den 20:e december 2019. Ansökningstiden för bidrag till restaureringsinsatser år 2019 är stängd.

 • Ansökningshandlingen ska göras på blanketten för ansökan om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (se blanketter nedan).
 • En fullständig ansökan ska innehålla blankett, foton på objektet och restaureringsbehovet, karta som utvisar byggnadens läge, en antikvariskt anpassad arbetsbeskrivning/ åtgärdsprogram. Den ska vara upprättad av byggnadsantikvarie eller motsvarande exempelvis från länsmuseet, en konsultfirma eller motsvarande. Programmet ska innehålla objektsbeskrivning, kulturhistorisk värdering, anvisningar om materialval, kulörer och utföranden. Vidare ska ansökan innehålla minst två oberoende offerter från byggnadsföretag som utgår från innehållet i det antikvariska åtgärdsprogrammet.
 • Bidrag kan medges till så kallade antikvariska överkostnader, dvs för merkostnader som kommer av att arbetet utförs på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte minskar.
 • Åtgärder får ej påbörjas innan ni har fått beslut om ett eventuellt bidrag.

Efterfrågan på bidrag är stor. Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar kommer att avslås. Länsstyrelsen prioriterar bidrag till lagskyddad bebyggelse och annan bebyggelse med mycket höga kulturmiljövärden. Vid osäkerhet om det kulturhistoriska värdet rekommenderas kontakt med antikvarisk konsult.

Att restaurera historisk bebyggelse kräver specialkunskaper. Länsmuseet kan lämna rekommendationer på byggnadsföretag med erfarenhet av restaurering av kulturhistorisk bebyggelse. Länsstyrelsen bistår av konkurrensskäl inte med information kring enskilda företags lämplighet. 

Om du är ägare till ett byggnadsminne har du viss förtur vid prioritering av bidragstilldelning. De åtgärder som ska genomföras kan dock behöva ha tillstånd enligt skyddslagstiftningen. Gör därför i samband med bidragsansökan en tillståndsansökan.

Mall för åtgärdsprogram till bidragsansökan för restaurering av kulturhistorisk byggnad eller anläggning.Word

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland