Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Informationen kan användas av dig som vill veta hur det ser ut där du bor eller tänkt bosätta dig. Men också av dig som arbetar inom en organisation med prioritering av efterbehandlingsinsatser, planarbeten och exploatering.

I kartan får du information om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs. Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

Begära utdrag från kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen. Du kan även begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss. Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

 • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
 • Kommun
 • Skriv ”Utdrag ur EBH-kartan” i ämnesraden

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening i marken, vattnet eller i en byggnad ska du skyndsamt anmäla föroreningen till din tillsynsmyndighet. Det är du som äger eller använder en fastighet som ska anmäla om du upptäcker en förorening.

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om föroreningar som har påträffats vid ett av Länsstyrelsens tillsynsobjekt.

Anmäla upptäckt förorening

Anmäl den upptäckta föroreningen via e-tjänsten i de fall som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Se till att du har tillgång till kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och uppgifter om föroreningen innan du anmäler.

Så här jobbar vi med förorenade områden

Det finns idag cirka 4 000 registrerade potentiellt förorenade områden I Östergötlands län.

Länsstyrelsen har en samordnande funktion för arbetet med förorenade område i länet. Inom Länsstyrelsen är det funktionen för tillsyn och förorenade områden som jobbar med frågorna, Men förorenade områden lyfts även i andra delar av verksamheten som till exempel fysisk planering.

Hur vi jobbar finns beskrivet i vårt regionala program.

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2018-2020PDF 

Lista över de 20 högst prioriterade förorenade områdena i länetPDF

Undersökningar och åtgärder

Vi arbetar både tillsyn och med att utreda och åtgärda de förorenade områdena med hjälp av statliga bidrag från Naturvårdsverket. Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är akutella den närmasta tiden och ett urval av de projekt vi har arbetat med tidigare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Bestorps såg, Linköpings kommun

Nu saneras det dioxinförorenade området vid Bestorp såg. Saneringen innebär bland annat bortgrävning och omhändertagande av jord och sediment. Saneringen genomförs med statliga medel och totalt har Naturvårdsverket beviljat 42 miljoner kronor för åtgärden. Linköpings kommun är huvudman och ansvarar för saneringsåtgärden.

Vill du veta mer om hur saneringen fortlöper se Linköpings kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där mer information finns.

Läs mer hos Linköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Mer information från tidigare undersökningar av området finns i rapporterna nedan från huvudstudien och de åtgärdsförberedande undersökningarna.

Huvudstudierapport 2012-06-27PDF

PM Åtgärdsförberedande undersökning av mark 2016-10-04PDF

Riskbedömning och åtgärdsutredning förorenade sediment 2016-05-25PDF

PM Underlag för riskvärdering 2016-03-30PDF

Brandsnäs såg, Ydre kommun

På Torpön i Sommen fanns Brandsnäs såg fram till 1959. Naturvårdsverket har beviljat 17 miljoner kronor i bidrag för åtgärder vid objektet. Förberedande undersökningar genomförs under 2019 och föroreningarna kommer att saneras under 2020. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är huvudman och ansvarar för åtgärderna.

Länsstyrelsen har genomfört undersökningar för att utreda förekomsten av föroreningar efter den tidigare verksamheten. Det har visat sig att området där sågen tidigare hade sin verksamhet är förorenad med dioxiner.

Bakgrund

Mer information om de undersökningar som är genomförda finns i rapporterna från förstudien och huvudstudien.

Förstudie - rapport 2015-08-24PDF

Huvudstudie - rapport 2017-09-24PDF   

Sjöbacka såg, Linköpings kommun

Sjöbacka såg ligger cirka 2 mil nordväst om Linköping mellan södra stranden av Norrbysjön och Göta kanal. Inom området bedrevs sågverksamhet från cirka 1907 till 1957, då verksamheten avvecklades och byggnaderna revs.

De undersökningar som genomförts visar att delar av det tidigare sågverksområdet är kraftigt förorenade av dioxiner. 

Under 2018 och 2019 genomförs åtgärdsförberedande undersökningar för att avgränsa den konstaterade dioxinföroreningen. Undersökningarna genomförs av Linköpings kommun och finansieras av Naturvårdsverket.

Bakgrund

Mer information om de undersökningar som genomförts finns i rapporterna från förstudie, huvudstudie och åtgärdsförberedelse.

Åtgärdsförberedande undersökning - rapport 2019-04-08PDF

Huvudstudie - rapport 2015-12-22PDF

Förstudie - rapport 2012-02-28PDF

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner genomfört ett flertal åtgärder på förorenade platser i länet. Några exempel på objekt som har åtgärdats är:

För att kunna genomföra saneringsåtgärder krävs att områdena först undersöks. Det har utförts många miljötekniska undersökningar genom åren. Några av Länsstyrelsens projekt som lett till att flera objekt har undersökts samtidigt är:

 • Kemtvättar i Östergötland
 • Träskyddsanläggningar
 • Plantskolor i Norrköping
 • Verkstäder och ytbehandlingsanläggningar


Fler sätt att få information om förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Förutom att söka information i kartan för förorenade områden kan du kontakta din tillsynsmyndighet. Som privatperson är tillsynsmyndigheten oftast kommunen.

Mer information om förorenade områden kan också finnas hos andra myndigheter som Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU). Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

WMS-tjänst och shapefiler

Om du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för förorenade områden kan du använda länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Ansvaret för undersökning och sanering

Ansvaret för att undersöka och vid behov sanera ett förorenat område ligger på den som orsakat föroreningen ‒ en så kallad förorenare.

Om din verksamhet har bidragit till föroreningen är du ansvarig för att undersöka och sanera området. Om din verksamhet eller företag har tagit över en verksamhet eller ett företag som tidigare orsakat en förorening kan också bli ansvarig.

Du kan också bli ansvarig om du utför grävarbeten i en befintlig förorening.

Regler om ansvar

Reglerna om ansvar är komplexa och beror av många faktorer. Utöver ansvaret som förorenare kan i vissa fall den som förvärvat en fastighet ta över förorenarens ansvar. Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan det bli du som har ansvar för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

 • Informera om du upptäcker en förorening
  Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
 • Anmäl markarbeten och andra åtgärder i förorenade områden
  Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Ha kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö
  Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
 • Betala värdeökning om någon annan sanerar
  Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
 • Betala för utredningar av din fastighet som någon annan utför
  Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Länsstyrelsens WebbGIS - Östgötakartan

Under "Relaterad information" nedan finns en länk till vårt WebbGIS, Östgötakartan, där du kan se var de konstaterat och misstänkt förorenade områdena finns i Östergötland. Förorenade områden finns i lagerlistan under lagret Miljöskydd.

Observera att ett förorenat område kan omfatta en större eller mindre yta och stjärnan (punkten) i kartbilden inte representerar hela det förorenade områdets area. Det är inte heller liktydigt med att eventuella föroreningar är koncentrerade just i den punkt som stjärnan markerar i området.

Vi som arbetar med förorenade områden i Östergötland har även tagit fram ett eget ämnesspecifikt WebbGIS. Där visas endast de potentiellt förorenade områdena samt ytor för åtgärdade områden. Detta skikt är under uppbyggnad och än så länge finns endast ett fåtal åtgärdade ytor med i kartan, se länken nedan.

Här hittar du vårt webbGIS över potentiellt förorenade områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska du göra en åtgärd i ett förorenat område?

I de fall Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska en anmälan om efterbehandling enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas in till Länsstyrelsen. Är det den kommunala nämnden som har tillsyn på verksamheten skickar du din anmälan dit. Anmälan ska skickas in till Länsstyrelsen sex veckor innan åtgärden är planerad att påbörjas. 

Här finns en blankett för din anmälan om efterbehandlig.PDF

Om du väljer att inte använda dig av blanketten ska den information som efterfrågas i blanketten finnas med i din anmälan.

Anmälan skickas med e-post till miljo.ostergotland@lansstyrelsen.se.  

Miljöbalken och tillsynsmyndigheter

Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs kallas tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet över ett förorenat område kan vara kommunen, Länsstyrelsen eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Du kan kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för att få mer information. Om du är osäker på var du ska vända dig kan du alltid börja med att kontakta kommunen. De hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Miljöbalken på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland