Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse
 • Ydre: samtliga församlingar
 • Kinda: Tidersrums, Horns, Hycklinges och Oppeby församlingar
 • Boxholm: Blåviks och Malexanders församlingar
 • Finspång: Regna och Skedevid församlingar
 • Valdemarsvik: Gryts, Tryserums och Östra Eds församlingar
 • Norrköping: Jonsbergs och Rönö församlingar
 • Söderköping: Skällviks, Sankt Annas och Börrums församlingar

Med församling avses de församlingar som fanns den 31 december 1999. Observera att kyrkans församlingsindelning i vissa fall ändrats sedan dess. Den faktiska geografiska del av länet som sedan 1999 klassas som glesbygd i jordförvärvslagens mening är dock oförändrad även om församlingsnamnet ändrats.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Din ansökan skickar du till:

Länsstyrelsen i Östergötland
Lantbruksenheten
581 86 Linköping

Bilagor till ansökan:

Förvärvshandling
En kopia på förvärvshandlingen/handlingarna ska bifogas

Fullmakt
Om ombud företräder någon i ett förvärvsärende måste även en fullmakt i original bifogas. Detta gäller även om köpekontraktet undertecknats av ombud. I ärenden med många säljare underlättas handläggningen om någon delägare eller annat ombud genom fullmakt företräder säljarna.

Bouppteckning
Om ett dödsbo är säljare skall ärendet kompletteras med kopia av den del av bouppteckningen, där samtliga dödsbodelägare och dodsboets fastigheter finns redovisade. Samtliga dödsbodelägares namn och aktuella adresser skall anges. Se även fullmakt ovan.

Bolagshandlingar
Om juridisk person är förvärvare måste ansökan kompletteras med bolagsordning, stadgar, registreringsbevis och dyl handlingar.

Övriga handlingar
Exempel är prospekt som förekommit vid försäljningen.

Betalning av ansökningsavgift
Innan en prövning av ett jordförvärvsärende påbörjas ska ansökningsavgiften betalas. Avgiften betalas in på Länsstyrelsen i Östergötlands bankgiro nr: 5050-3671. På inbetalningen anges "Jordförvärvsansökan + fastighetsbeteckning + person- eller organisationsnummer".

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt