Begränsningar för privata sammankomster

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder som du som inom ramen för en yrkesmässig verksamhet använder eller upplåter en lokal för en privat sammankomst behöver genomföra för att säkerställa att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Du som inom ramen för en yrkesmässig verksamhet använder eller upplåter en lokal för en privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Begränsa antalet deltagare till max åtta personer

Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vad är en privat sammankomst?

En privat sammankomst är sammankomster var huvudsyfte är det sociala umgänget. Det kan bland annat handla om fester med anledning av högtider som till exempel studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster. Däremot räknas inte ceremonier som privata sammankomster, som till exempel dop-, vigsel- och begravningsceremonier.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler, områden och utrymmen som omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler, lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer samt bussar och båtar som hyrs ut för feständamål.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas både med och utan vinstsyfte. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Frågor och svar

Studentfirandet blir annorlunda även i år. Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av smittspridningen av covid-19.

Att hyra exempelvis en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av covid-19-lagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till max åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen, exempelvis partybussen, som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens nyhet om småskaligt studentfirande Länk till annan webbplats.

Riktlinjer inför studentexamen 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Riktlinjer inför skolavslutningar i grundskolan på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för studentflak och partybussar på sidan Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Maximalt åtta personer får delta i en fest i en hyrd lokal. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels det individuella ansvaret enligt smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas. För vaccinerade gäller samma regler som för andra.

Nej, privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Tänk på att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer alltid gäller. Läs mer om vad som gäller på deras webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning. Om vigseln ses som en allmän sammankomst och sker inomhus får 50 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 8 personer delta. Om vigseln sker utomhus får 500 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 100 personer delta. En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Observera att för bröllopsmiddag eller fest i samband med vigseln kan reglerna för privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen gälla. Om sammankomsten, exempelvis bröllopsmiddag eller fest, hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

Nej, begränsningen om max 8 personer för uthyrning av festlokaler gäller fortfarande.

De ändringar som infördes 1 juni gäller endast allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller upplåter en lokal, eller ett område för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst. Regleringen gäller inte serveringsställen.

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Eventuella kringarrangemang som exempelvis gemensam middag efter årsmötet kan däremot omfattas av reglerna för privata sammankomster.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Bland annat ansvaret att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge. Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt