Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

 • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får ha 20 deltagare inomhus utan anvisad sittplats.
 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
 • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats
 • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Se Folkhälsomyndighetens tabell för max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler:

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Det finns ett antal åtgärder som du anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behöver genomföra för att säkerställa att du vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska:

 • Utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Anvisad sittplats inom- eller utomhus

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning med en anvisad sittplats i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska se till att:

 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.
 • Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i Förordning (2021:8).

Utan anvisad sittplats inomhus eller utomhus

Du som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning utan anvisad sittplats i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska:

 • Beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen, på det avgränsade området eller utrymmet.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet.
 • Säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje deltagare inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Antalet deltagare får alltid uppgå till 8. Observera att en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får alltid ha minst 20 deltagare.

Maxantalet på ett avgränsat område eller utrymme utomhus ska beräknas på ett sådant sätt att varje deltagare inom området eller utrymmet ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i förordningen.

Motionslopp och liknande tävlingsform

Du som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande ska:

 • Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.
 • Se till att start- och målområdet är tydligt avgränsat.
 • Säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer befinner sig i start- och målområdet.
 • Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i Förordning (2021:8).

Ett allmänt råd till dig som anordnar en idrottstävling i form av ett motionslopp eller liknande bör uppmana idrottsutövarna att hålla avstånd till varandra under tävlingen.

Allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Allmänna råd till dig som anordnar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Trängsel kan undvikas genom att:

 1. åtgärder vidtas för att sprida ut deltagares ankomsttid,
 2. anordnaren av en sammankomst eller tillställning som pågår under flera dagar, exempelvis en mässa, kan informera deltagare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
 3. anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar,
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 5. anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra i en lokal, på det avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid köer, t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig, och
 7. sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som t.ex. staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i t.ex. en foajé och liknande utrymmen.

Frågor och svar

Vi uppdaterar våra frågor och svar löpande.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Med anvisad sittplats menas att deltagarna vid ankomst anvisas en egen sittplats. Sittplatsen behöver inte utgöras av en fast stol utan det kan vara en fällstol, picknickfilt eller matta. Huvudsaken är att deltagarna/sällskapen håller minst 1 meters avstånd till varandra i alla riktningar och att de håller sig sittande vid sin anvisade sittplats under tillställningen. Deltagarna får inte själva ha med sig och ställa ut en stol utan det är arrangören som ansvarar för sittplatserna och avstånden.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som avses som en anvisad sittplats.

Vad menas med anvisad sittplats på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för verksamheter beskriver de att trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19. Alla reglers huvudsakliga syfte är därför att trängsel ska undvikas.

Anledningen till att maxtaken i begränsningsförordningen är högre om arrangemanget har anvisad sittplats jämfört med om arrangemanget inte har anvisad sittplats är att det bedöms som att arrangörerna har större möjligheter att se till att det inte uppstår trängsel om deltagarna sitter ner. Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse åligger det arrangören att se till att risk för trängsel undviks.

Bortsett från den typen av rörelse bör det anses falla inom syftet och definitionen av bestämmelsen att deltagarna under arrangemanget ska sitta på sina anvisade platser för att falla inom maxtaket för ”anvisad sittplats”. Annars är arrangemanget att se som ett ”utan anvisad sittplats” och de maxtak som gäller då. Det ankommer även på arrangören att se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser. Oaktat bestämmelserna om maxtak för antal deltagare har arrangören alltid att förhålla sig även till 3 kap. 2 § begränsningsförordningen.”

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Personerna/sällskapen som deltar i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med anvisade sittplatser ska kunna hålla minst 1 meter mellan varandra när de sitter ned, det gäller även om de sitter rygg mot rygg. Det är alltså avståndet mellan personerna, inte sittplatserna, som avses. Det innebär att sittplatser ska placeras på ett sådant vis att deltagarna kan hålla 1 meter mellan varandra när de sitter ner.

Nej, det går inte att kombinera deltagarbegränsningarna för med eller utan anvisad sittplats. Det innebär att man endast kan ha exempelvis 100 deltagare utomhus utan anvisad sittplats eller 500 deltagare utomhus med anvisad sittplats. Det vill säga att det inte går att kombinera dessa till 600 deltagare totalt.

Vid evenemang där deltagarna kan vara både inomhus och utomhus under samma tillställning gäller det lägre deltagarantalet. Detta är på grund av att man inte kan kombinera exempelvis 100 deltagare utomhus utan anvisad sittplats och 500 deltagare utomhus med anvisad sittplats. Är man osäker på detta kan man vända sig till länsstyrelsen för rådgivning.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan ofta vara riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras fysiska närhet. I Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för verksamheter finns mer information om varför det inte är tillåtet att kombinera sittande och stående publik, samt vad du, som arrangör, bör tänka på från smittskyddssynpunkt när du planerar ditt evenemang.

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Den 1 juni infördes höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men det är viktigt att notera att det finns flera åtgärder du som arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska vidta utöver att säkerställa maxantalet deltagare. Läs mer om vilka krav som ställs på dig som arrangör längre upp på sidan under rubriken ”Åtgärder för att förhindra smittspridning”.

Evenemang som en konsert eller festival kan ofta vara riskfyllda från smittskyddssynpunkt, främst eftersom de kan innebära att för varandra okända personer samlas och tillbringar en längre tid tillsammans i varandras fysiska närhet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning kring vad du som arrangör bör tänka på från smittskyddssynpunkt när du planerar ditt evenemang.

Tillsynsvägledning för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en tabell som visar max antal deltagare vid olika sorters sammankomster och i olika lokaler.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. Om en demonstration anordnas utomhus är max tillåtet deltagarantal 100 personer utan anvisad sittplats.

Mer information om vad som gäller för demonstrationer och hur man går tillväga för att ansöka om tillstånd finns på Polisens webbplats:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Loppmarknader och marknader motsvarande evenemang ses oftast som offentliga tillställningar och kräver därmed tillstånd av Polisen för att anordnas. För loppmarknader och marknader gäller enligt den tillfälliga covid-19-lagen i stort sätt samma begränsningar som för handelsplatser.

En byloppis kan ses som en offentlig tillställning men mer fasta loppisar av butikskaraktär betraktas i huvudregel som en handelsplats.

Fasta butiker så som second hand-butiker och antik- och kuriosabodar ses som handelsplatser. Det gäller även säsongsöppna butiker.

En stadigvarande auktion ses i huvudregel som en handelsplats medan en tillfällig gårdsauktion kan ses som en offentlig tillställning.

Kontakta Polisen vid frågor om tillståndsansökan.

En mässa är en offentlig tillställning där flera näringsidkaren visar upp och demonstrerar produkter till skillnad från en marknad där huvudsyftet är att bedriva handel och försäljning av varor. För mässor gäller samma deltagarbegränsningar och övriga restriktioner som gäller för andra offentliga tillställningar enligt covid-19-lagen. Marknader omfattas i huvudsak av begränsningarna för handelsplatser enligt covid-19-lagen.

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. Tävlingsområdets storlek har ingen betydelse för deltagarantalet.

Antalet idrottsutövare kan vara högre för idrottstävlingen i sin helhet, exempelvis om 10 idrottsutövare går i mål och sedan lämnar tävlingsområdet kan 10 nya idrottsutövare gå in i startområdet, så länge inte fler än 150 idrottsutövare befinner sig samtidigt på start-, tävlings- och målområdet.

Eftersom förutsättningarna för de olika motionsloppen kan vara väldigt olika går det inte att ange en fast siffra. Storlek på startområde, hur täta starttiderna är, var loppet äger rum och hur många funktionärer som befinner sig i startområdet är exempel på faktorer som kan påverka vad som är en lämplig storlek på startgrupperna. Den som anordnar ett motionslopp ska skriftligt dokumentera vilka övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits och i det ingår att dokumentera de överväganden som gjorts beträffande storlek på startgrupperna.

Läs mer om vad mindre startgrupper för motionslopp innebär på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad är en "mindre startgrupp" på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Motorsport ses i huvudsak inte som motionslopp och omfattas därmed inte av maxbegränsningen om 150 deltagare.

Motorsporttävling med publik omfattas av deltagarbegränsningarna för offentliga tillställningar.

Om i princip vem som helst kan anmäla sig som tävlande, räknas både de tävlande och publik som deltagare. Om allmänheten inte kan anmäla sig som tävlande räknas endast publiken som deltagare. Nödvändiga funktionärer och ordningspersonal räknas inte som deltagare.

Frågor om tillstånd för offentliga tillställningar hänvisas till Polisen.

Observera att motortävlingar på väg eller i terräng kräver tillstånd av Länsstyrelsen. Mer information omvad som gäller för tävling eller uppvisning på väg och hur du ansöker om tillstånd hittar du på sidan Tävling och uppvisning på väg.

Organiserade bilträffar där avsikten är att visa upp sin bil eller titta på andras bilar, delta i eller titta på olika bedömningstävlingar eller det finns försäljningsstånd där reservdelar eller tidstypiska kläder säljs, bedöms som offentliga tillställningar. Dessa bilträffar liknas vid en mässa.

Frågor om tillstånd för offentliga tillställningar hänvisas till Polisen.

Ett årsmöte ses normalt inte som en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller privat sammankomst och omfattas därför inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Eventuella kringarrangemang som exempelvis gemensam middag efter årsmötet kan däremot omfattas av reglerna för privata sammankomster.

Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Bland annat ansvaret att hålla avstånd, tvätta händerna och begränsa sitt umgänge.

Läs mer om vilka nationella allmänna råd och rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

En religiös sammankomst dit allmänheten har tillträde är en allmän sammankomst.

Även om deltagarna i den religiösa sammankomsten delas upp i olika rum i samma byggnad för att exempelvis ta del av en gudstjänst via livestreaming ses det som samma allmänna sammankomst. Om sammankomsten sker inomhus får 50 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 8 personer delta.

I frågor och svar på Polisens webbsida om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns ett generellt exempel om vem som anses vara en deltagare i sammankomst för religionsutövning:

"Religiösa ledare (såsom präster, imamer och rabbiner), kör, musiker, funktionärer med flera med en tydlig uppgift för den allmänna sammankomstens genomförande räknas inte som deltagare. Övriga som samlats för att ta del av religionsutövningen anses vara deltagare."

Läs mer om vem som räknas som deltagare vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

En begravningsceremoni ses i regel som en allmän sammankomst för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall.

Om den religiösa begravningen sker inomhus får

 • 50 personer delta om de har en anvisad sittplats
 • 20 personer delta om de inte har en anvisad sittplats.

Om den religiösa begravningen sker utomhus får

 • 500 personer delta om de har en anvisad sittplats
 • 100 personer delta om de inte har en anvisad sittplats.

Det är den religiösa sammankomsten med anledning av dödsfall som räknas som en allmän sammankomst. När den religiösa andakten eller ceremonin är avslutad avslutas också den allmänna sammankomsten. När detta inträffar i kan variera mellan olika trossamfund, vissa fall avslutas den i den religiösa lokalen och i andra fall fortsätter den exempelvis under en gravsättning i direkt anslutning till ceremonin inne i lokalen, och blir därför en bedömning från fall till fall.

Minnesstund efter begravningsceremonin, oavsett om det är en religiös eller borgerlig ceremoni, betraktas som en privat sammankomst enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om minnesstunden hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas inte av deltagarbegränsningen av den anledningen.

En borgerlig begravning är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Minnesstund efter begravningsceremonin betraktas som en privat sammankomst. Om minnesstunden eller liknande sammankomst hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning. Om vigseln ses som en allmän sammankomst och sker inomhus får 50 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 8 personer delta. Om vigseln sker utomhus får 500 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 100 personer delta.

Observera att för bröllopsmiddag eller fest i samband med vigseln kan reglerna för privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen gälla. Om sammankomsten hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Bröllopsfest eller liknande betraktas som en privat sammankoms enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Om sammankomsten hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

Kurs- och konferensverksamhet på hotell och konferensanläggningar omfattas normalt inte av den tillfälliga covid-19-lagen. Skulle någon kurs eller föreläsning eller annat arrangemang bedömas vara allmän sammankomst kan det dock omfattas av begränsningarna enligt covid-19-lagen.

Om hotellet eller konferensanläggningen hyr ut eller lånar ut lokaler och ytor till en privat sammankomst omfattas det av den tillfälliga covid-19-lagen vilket innebär att det inte får vara fler än åtta deltagare. Detta gäller inte om verksamheten omfattas av Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid‑19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som allmän sammankomst:

 • demonstrationer
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
  teaterföreställningar, bioföreställningar
 • konserter och andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas

För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som offentlig tillställning:

 • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • danstillställningar
 • tivolinöjen
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster

För att en tillställning ska anses som offentlig krävs med vissa undantag att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fler frågor och svar

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vilka deltagarantal som gäller för sammankomster och olika lokaler

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt