Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Ändringar från och med den 1 juni

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mer information om vilka begränsningar som gäller för dig som verksamhetsutövare hittar du längre ner på sidan under rubriken "Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen".

Deltagarantal vid olika typer av sammankomster

Läs mer om vilka deltagarantal som gäller för sammankomster och olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av de nya reglerna för verksamhetsutövare på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Fortsatt begränsning för privata sammankomster

Observera att för uthyrning av lokaler för privata sammankomster gäller fortsatt begränsningen om max 8 personer.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Vilka platser och verksamheter som är aktuella för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Vite kan bli aktuellt om åtgärderna inte genomförs

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Veckovis nationell tillsynsuppföljning

Rapporter till regeringen

Länsstyrelsen i Östergötlands läns rapport

Här kommer vi posta Länsstyrelsen Östergötlands rapporter om tillsynsuppdraget från och med tisdag 26 jan 2021.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 24 Pdf, 119.7 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 23 Pdf, 118.3 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 22 Pdf, 150.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 21 Pdf, 158.1 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 20 Pdf, 152.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 19 Pdf, 151.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 18 Pdf, 140.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 17 Pdf, 120.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 16 Pdf, 140.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 15 Pdf, 127.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 14 Pdf, 136.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 13 Pdf, 125.6 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 12 Pdf, 147.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 11 Pdf, 150.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 10 Pdf, 102 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 9 Pdf, 136.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 8 Pdf, 129.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 7 Pdf, 127.7 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 6 Pdf, 148.1 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen – vecka 5 Pdf, 148.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen – vecka 4 Pdf, 117.3 kB.

Sammanfattande nyheter om rapporternas innehåll

Här kommer vi posta Länsstyrelsen Östergötlands nyheter om tillsynsuppdraget från och med tisdag 26 jan 2021.

2021-01-26 Företag visar stor vilja att följa covid-19-lagen

2021-01-18 Positiv start för tillsyn av covid-19-lagen

2021-01-08 Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen


Information för verksamhetsutövare i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att covid-19-lagen följs i Östergötland och kommer att bedriva tillsyn där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Initialt kommer fokus att vara på externa handelsområden i de större kommunerna, verksamheter som har ett stort genomflöde av besökare och gym- och fritidsanläggningar.

Hur går det till när Länsstyrelsen gör ett tillsynsbesök?

I samband med ett tillsynsbesök kommer Länsstyrelsens tillsynshandläggare att berätta om syftet och ge en övergripande beskrivning av vad tillsynsobjektet ska kunna visa upp och redogöra för. Själva tillsynen genomförs sedan utifrån ett tillsynsprotokoll. Efter genomförd tillsyn skickar Länsstyrelsen en bekräftelse på att objektet följer föreskrifterna alternativt information om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för stöd och råd

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Lämna förslag på verksamheter för tillsyn

Du som upplever brister hos verksamheter i efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen kan skicka in observationer och information om upplevda brister hos verksamheter i efterlevnaden av covid-19-lagen. Det kan till exempel handla om upplevd trängsel, att maxantalet personer för lokalen inte framgår eller att det saknas tillgång till handsprit eller möjlighet att tvätta händerna.

Observera att du inte kan lämna förslag på tillsyn av serveringsställen såsom restauranger, barer och kaféer. Det är kommunen som ansvarar för tillsynen av serveringsställen.

Frågor och svar om tillsynen och lagen

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Regeringen och/eller kommunen kan fatta beslut om beslut mot att samlas i ett sällskap i en viss storlek eller förbud mot att vistas på vissa platser. Privatpersoner som bryter mot bestämmelserna i ett sådant beslut kan bestraffas med 2 000 kr i penningböter genom ordningsbot. Ordningsbot utfärdas av polisen. För frågor om förbud att vistas på olika platser, vänd dig till aktuell kommun.

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

  • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
  • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
  • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den sista september 2021.

Länsstyrelsens beslut om begräsningar i enskilda fall enligt 16 § och beslut om föreläggande eller föreläggande med vite enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelserna kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt