Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

På den här sidan hittar du övergripande information om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Längst ned på sidan hittar du kontaktinformation till ansvarig Länsstyrelse som du kan vända dig till vid frågor.

Du gör ansökan i Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

(Du loggar in i e-tjänsten med din e-legitimation.)

Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020 avslutades den 31 januari 2021.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli 2020. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

 • mars – april 2020
 • maj 2020
 • juni – juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Förlängning av omsättningsstödet

Regeringen har föreslagit att detta stöd förlängs så att omsättningstappet som har skett under augusti 2020–februari 2021 också ska ligga till grund för stöd. Regeringen har även meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, det vill säga, mars 2020 till februari 2021. Regeringen har även meddelat att stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Dock har inget beslut tagits om detta än. Sidan kommer att uppdateras när regeringen har beslutat och först då kommer det gå att söka stöd för denna period.

Pressmeddelande från Regeringen: Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och omsättningsstödet till handelsbolag förlängs för perioden januari och februari 2021 länk till annan webbplats

Pressmeddelande från Regeringen: Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolaglänk till annan webbplats

Vem kan söka stödet?

Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet.

Du som är enskild näringsidkare kunde även ansöka om omställningsstödet om du uppfyllde kraven för kraven för stödperioder mars till juli 2020. Regeringen har även aviserat för en förlängning av omställningsstöd. Mer information om det stödet finns hos Skatteverket.

Mer om omställningsstödet hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Vad krävs för att stödet ska beviljas?

En förutsättning är bland annat att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning. Ytterligare en förutsättning för att stöd ska beviljas är att den enskilda näringsidkaren har gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för

 • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
 • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Regeringen har föreslagit att detta stöd förlängs så att omsättningstappet som har skett under augusti 2020–februari 2021 också ska ligga till grund för stöd. Dock har inget beslut tagits om detta än. Sidan kommer att uppdateras när regeringen har beslutat och först då kommer det gå att söka stöd för denna period.

Hur mycket får jag i stöd?

Den enskilda näringsidkaren kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Totalt kan företagaren få ett maximalt stöd på 120 000 kronor.

När är sista ansökningsdatum?

Ansökningsperioden för stödperioder mars till juli 2020, var öppen från 10 november 2020 till 31 januari 2021. Information om förlängning av stödperioder kan du läsa om under rubriken ”Förlängning av omsättningsstödet”.

Hur ansöker jag?

Ansökan gör du i Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

Det finns även en läsversion av e-tjänsten för att du ska kunna se vilka uppgifter som behövs utan att behöva logga in i e-tjänsten.

Läsversion av e-tjänsten för omsättningsstödlänk till annan webbplats

Information om stödet hos Boverketlänk till annan webbplats

Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand. Undantag är personer med skyddad identitet och personer folkbokförda utanför Sverige. De ska ansöka via pappersblankett. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Vilka handlingar ska jag skicka med ansökan?

Obligatoriska bilagor till ansökan är:

 • Utdrag ur bokföringen för det räkenskapsår som avslutats den 31 december 2019. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport för räkenskapsår 2019.
 • Utdrag ur bokföring för aktuella referens- och stödperiod(er) för 2019 och 2020. Exempel på utdrag ur bokföringen är resultatrapport och/ eller huvudbok.

Handlingar som ska skickas med ansökan i förekommande fall:

 • Beslut, utbetalningsbesked eller liknande handling som avser ersättning eller annat statligt stöd du fått för sådan förlorad omsättning som detta stöd beräknas på.

Kan ansökan skickas in av ett ombud?

Om du vill skicka in din ansökan genom ett ombud måste pappersblankett användas. Denna beställs hos oss på Länsstyrelsen.

Ansökan på pappersblankett och eventuella kompletteringar till e-ansökan skickas med vanlig post till:

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Enheten för särskilda stöd
581 86 Linköping

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd:

 • Länsstyrelsen i Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Länsstyrelsen Östergötland har ett samordningsansvar och administrerar insatsen.

När betalas stödet ut?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden. Det kan bero på om ansökan behöver kompletteras eller i vilken takt besluten fattas hos respektive länsstyrelse. Det beror i sin tur på hur många ansökningar som kommer in.

Sökande får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Om jag har fått a-kassa under en period, kan jag då söka stöd för en annan stödperiod?

Du kan söka stöd för en annan stödperiod än den då du fått a-kassa. Kravet är att du inte är berättigad under den stödperiod du har sökt för.

Vad menas med berättigad till arbetslöshetsersättning?

Berättigad betyder att du har rätt att få a-kassa, oavsett om du har sökt det eller inte. För att få svar på om du är berättigad är det bäst att du vänder dig direkt till a-kassorna och frågar.

A-kassa för egenföretagarelänk till annan webbplats

Kan netto-omsättningstapp anses vara på grund av covid-19 om jag inte kunnat bedriva min verksamhet och istället tagit anställning?

Om omsättningstappet beror på att den enskilde har tagit en anställning och därmed inte har haft tid och möjlighet att bedriva sin enskilda näringsverksamhet föreligger inte rätt till stöd. Om nedgången i nettoomsättning däremot är orsakad av effekterna av spridningen av covid-19, kan rätt till omsättningsstöd föreligga, även om den enskilde i det läget tagit en anställning.

Beskattas stödet?

Omsättningsstödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten för näringsidkaren.

Kan handelsbolag eller kommanditbolag få stödet?

Stödet gäller endast för fysiska personer som driver näringsverksamhet, så kallad enskild firma eller enskild näringsverksamhet. Det innebär att fysiska personer som är delägare i handelsbolag och kommanditbolag inte kan få detta stöd.

Omfattas ersättning för VAB eller ersättning för sjuklönekostnader av försäkringsersättningar?

Förmåner som följer av socialförsäkringsbalken, till exempel ersättning för vård av barn, utgör inte försäkringsersättning eller annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning som stödet ska beräknas på enligt 6 och 14 §§ förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Hur ska intäkterna redovisas i ansökan?

Exempel på redovisning av intäkter för stödperioden juni-juli: En enskild näringsidkare har för juni och juli 2020 ställt ut kundfakturor på sammanlagt 150 000 kronor, varav betalning har erhållits med 100 000 kronor under perioden. De obetalda kundfordringarna på 50 000 kronor är ännu inte bokförda. Näringsidkaren har dessutom i juni fått en betalning på 70 000 kronor avseende en varuleverans som fullgjorts och fakturerats i maj. Näringsidkaren har i sin bokföring intäktsfört betalningar om totalt 170 000 kronor (100 000 kronor + 70 000 kronor).

Så ska näringsidkaren redovisa sina intäkter i ansökan: En intäkt ska anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår. Den betalning om 70 000 kronor som näringsidkaren fick in och som avser varuleverans för maj ska alltså inte räknas med i nettoomsättningen.

Den enskilda näringsidkaren ska däremot vid beräkningen av sin nettoomsättning räkna med sina obetalda kundfordringar på samma sätt som om ett årsbokslut hade upprättats. Det innebär att de tidigare inte bokförda kundfordringarna om 50 000 kronor ska räknas med i nettoomsättningen. Den enskilda näringsidkarens totala nettoomsättning för stödperioden juni och juli 2020 uppgår därför till 150 000 kronor (170 000 kr – 70 000 kronor + 50 000 kronor). Om det uppstår skillnad mellan redovisade intäkter i ansökan och utdrag ur bokföring behöver näringsidkaren skicka in underlag som bekräftar skillnaden.

Vad är skillnaden mellan omställningsstödet och omsättningsstödet?

Omsättningsstödet är riktat till enskilda näringsidkare medan omställningsstödet kunde sökas av alla företag oavsett företagsform. Regeringen har meddelat om förlängning av stödperioder för samtliga stöd.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår under rubriken Hur ansöker jag.

Länsstyrelsen i Östergötlands län samordnar länsstyrelsernas arbete med stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket tar fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Varför har regeringen infört stödet?

Coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för många företagare. Vissa företagare har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats under den pågående pandemin, som till exempel stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Regeringen har därför beslutat att avsätta fem miljarder kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

Kontakt