Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Kommuner, företag och privatpersoner som tidigare har skickat in en ansökan hanteras fortfarande.

Handläggningstider för ansökan

Väntetiden beror bland annat på om det finns tillgängliga pengar.

När vi fattat ett beslut om din ansökan och solcellsanläggningen har installerats är det dags att skicka in en begäran om utbetalning via boverkets e-tjänst om du gjorde ansökan där och via bifogad pappersblankett om du gjorde ansökan via pappersblankett. Vilka handlingar som ska bifogas står i beslutet.

Samla de fakturor, kvitton och andra underlag som visar de kostnader du haft samt ett så kallat nätintyg som visar att och när solcellsanläggningen blev ansluten till elnätet.

Handläggningstid för begäran om utbetalning

Väntetiden är för närvarande cirka två månader från att en begäran om utbetalning har kommit in till länsstyrelsen tills att ansökan handläggs. Det är då vi granskar underlagen som har bifogats i ärendet.

Vi hanterar begäran om utbetalning i turordning utefter när de kommit in till Länsstyrelsen. Begäran om utbetalning är möjligt först efter att ansökan om stöd har beviljats. När du har fått beslut om utbetalning, kommer pengarna in på angivet konto inom två veckor. Som minst brukar det ta två bankdagar innan pengarna syns på kontot.

Vad gäller för privatpersoner som ansökt 2020 och inte fått stöd?

Det är nu beslutat att du som ansökte om solcellsstöd under 2020 kommer kunna ta del av stödet under förutsättningarna att du har:

  • ansökt om stöd hos länsstyrelsen senast den 7 juli 2020.
  • påbörjat investeringsåtgärderna tidigast den 1 juli 2009 men senast den 31 december 2020.
  • slutfört investeringsåtgärderna senast den 30 juni 2021.

Förutom detta ska du i övrigt uppfylla kraven i förordningen (2009:689).

Länsstyrelsen får börja handlägga dessa ansökningar som tidigast den 1 december 2021 och kommer att kontakta alla sökanden. Handläggningen kommer att ske i turordning och förväntas pågå även under 2022.

Det här gäller för dig som har ansökt om stöd:

  • Du behöver inte ansöka om stöd på nytt.
  • Du kan få upp till 20 procent i stöd av redovisade projekterings-, material- och arbetskostnader.
  • ROT-avdraget kan kombineras med solcellsstödet. Du som har fått ROT-avdrag för installation av en solcellsansläggning behöver därför inte betala tillbaka avdraget.
  • Det är inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik.
  • Om du får din ansökan beviljad ska ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen inom två månader från den dag då länsstyrelsen fattat beslut om stöd.

Pressmeddelande från regeringen: Ansökningar om solcellsstöd ska åter kunna prövas Länk till annan webbplats.

Solelportalen – en vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för privatpersoner från 2021?

För privatpersoner har det statliga stödet för solceller från 2021 ersatts med skattereduktion, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Om skatteavdraget grön teknik för privatpersoner hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om skatteavdraget grön teknik för installatörer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vad gäller för kommuner och företag från 2021?

Det har avsatts totalt 260 miljoner kronor till stödet under 2021 för kommuner och företag. Det går inte att söka stödet nu, utan stöd kan bara lämnas till de som redan skickat in en ansökan under 2020. Stöd kan beviljas med 10 procent av stödberättigade kostnader.

Läs mer i den nya förordningen som trädde i kraft i januari 2021.

Ändrad förordning med förlängt stöd till kommuner och företag Länk till annan webbplats.

Ansökningar som har fått ett beslut

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat

Privatpersoner

De datum som anges i ditt beslut gäller. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 juni 2021 för privatpersoner som fått sin ansökan beviljad.

Kommuner och företag

De datum som anges i ditt beslut gäller. Enligt förändringen i förordningen om solcellsstöd som trädde i kraft 15 januari 2021 förlängs tiden för genomförande för kommuner och företag. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 september 2021 för kommuner och företag som får sin ansökan beviljad efter 15 januari 2021.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur och när du senast kan ansöka framgår i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2021-09-23

Kontakt

Handläggare för stöd och bidrag