Stöd till solceller

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer att avslås.

Handläggningstider för ansökan

Väntetiden är för närvarande cirka tolv månader från att en ansökan kommit in tills ansökan handläggs. Vi hanterar ansökningar i turordning efter när de kommit in till Länsstyrelsen. Väntetiden beror bland annat på antalet ansökningar och om det finns tillgängliga pengar.

När vi fattat ett beslut om din ansökan och solcellsanläggningen har installerats är det dags att skicka in en begäran om utbetalning (du får ett formulär med beslutet) och de handlingar som vi efterfrågar i det beslut du fått.

Samla därför de fakturor, kvitton och andra underlag som visar de kostnader du haft samt ett så kallat nätintyg som visar att och när solcellsanläggningen blev ansluten till elnätet.

Handläggningstid för begäran om utbetalning

Väntetiden är för närvarande cirka tre månader från att en begäran om utbetalning kommit in till oss till det att ansökan handläggs. Det är då vi granskar underlagen i ärendet.

Vi hanterar begäran om utbetalning i turordning utefter när de kommit in till Länsstyrelsen. Begäran om utbetalning är möjligt först efter att ansökan om stöd har beviljats. När du har fått beslut om utbetalning, kommer pengarna in på angivet konto inom två veckor.

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Regeringen har med anledning av att covid-19-pandemin kan ha försenat solcellsprojekten beslutat ge länsstyrelserna möjlighet att från och med den 30 juni 2020 förlänga tiden för genomförande. Sista möjliga datum för slutförande blir den 30 juni 2021.

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat.

Mer information i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast februari 2020. Hur det blir för de ansökningar som kommit in senare under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I början av juli 2020 är det totalt i landet nästan 21 000 ansökningar i kön.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Den nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende från och med den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du fått stöd beviljat före 8 maj 2019?

Du som fått beslut om stöd före 8 maj 2019 kommer inte att påverkas av att stödnivån sänktes då. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

När kan jag ansöka om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur du ansöker framgår sedan i beslutet.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-07-09

Kontakt

Handläggare för stöd och bidrag