Valö naturreservat

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

I branten växer ek, gran, lind och lönn. Tack vare den svårtillgängliga terrängen är skogen förhållandevis gammal och orörd av skogsbruk. Det innebär att det finns gott om död ved, både stående och liggande.

Den döda veden och de gamla träden tillsammans med hög fuktighet gynnar våra ovanligaste mossor, lavar och svampar. Några intressanta arter som lever i området är asphättemossa, lunglav och kandelabersvamp.

Dessutom växer här en riktig sällsynt lav. Det är olivbrun gytterlav. Denna lav brukar bara ha västlig utbredning och Valö är den enda kända östliga växtplats söder om Norrland.

I reservatets båda ändar är terrängen inte lika brant. Här står lövskog som uppkommit ur igenväxande ängsmarker och hagmarker.

För dig som besökare

Besökare till reservatet får parkera på Valö festplats parkering som är stor och har plats för många bilar. Här finns rastbord och skyltar med samlad information om naturreservat kring Björkfors. Vid festplatsen ligger en kommunal badplats med hopptorn, toalett och sommarcafé.

Från parkeringen kan du följa en vandringsled upp i Korpbergets branter. Vandringen är krävande men de brantaste partierna är förstärkta med rep. När du tagit dig upp är belöningen stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden slutar vid Hulebovägen och därifrån går det att ta sig tillbaka utmed den asfalterade bilvägen. Totalt är hela promenadsträckan runt 2,2 kilometer lång.

För dig som kommer till fots från Björkfors finns även en anslutande led till reservatet via Odrygsbacken som är en del av den gamla kulturvägen mellan Björkfors och Idhult.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland