Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trollkäringeskogen naturreservat

Trollkäringeskogen har fått sitt namn efter en av Sveriges största häxprocesser på 1600-talet då flera kvinnor blev oskyldigt dömda och avrättade. Att skogen i princip har stått orörd så länge beror troligen på sägner kring områdets mörka historia. Här finns idag en gammal och varierad barrblandskog med flera blöta partier och gott om ovanliga arter.

Fler gamla fastighetsgränser och sockengränser korsar området vilket brukar innebära historiskt ödsliga trakter. Att området inte har brukats lika mycket som omgivande skogar beror troligen på den stora häxprocessen som ägde rum 1617 och de sägner som uppstod efter det. Hänvisningar till häxprocessen finns bland annat på en karta från 1761 där Trollkäringebergs röse och göl är markerade.

Reservatet gränsar till skogssjön Lilla Skiren och sprickdalssjön Bleklången. Här finns gammal barrskog med en blandning av gran och tall. Sumpskog med gammal klibbal, björk och gran förkommer i svackor eller i partier med rörligt markvatten. I området finns det ganska mycket död ved, framför allt mängden granved har ökat de sista åren på grund av angrepp av granbarkborre.

I reservatet finns många ovanliga arter. Flera av arterna trivs i våta och fuktiga miljöer, exempelvis hållav, kattfotslav, vedtrappmossa och rostfläck. När det kommer till svampar finns det bland annat tallticka, ullticka, orange taggsvamp, svart taggsvamp och trådticka. I reservatet trivs även ovanliga insekter som bronshjon, granbarkgnagare och reliktbock.

För dig som besökare

Det finns ingen ännu ingen parkering iordningsställd. Runt Lilla Skiren har Finspångs fiskevårdsområdesförening ställt i ordning fiskeplatser i form av bryggor, spänger och grillplatser. Fiskekort krävs för att fiska i Lilla Skiren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Ett kortfattat utdrag ur beslutet från 2023 som beskriver regler som gäller för besökare i naturreservatet Trollkäringeskogen:

  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda
    träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp kärlväxter, plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar med fler än 500 deltagare per dag.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 60,7 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Finspång

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss