Viggeby naturreservat

Naturreservatet består av flera öar och en långsträckt udde ut i sjön Järnlunden. Vandringslederna i området går över blomsterika hällmarker, genom fina ekmiljöer, lummiga lövskogar och böljande, öppna betesmarker. 

Järnlunden är Linköpings kommuns näst största sjö. Den är näringsfattig och cirka 30 meter djup med relativt klart vatten. Här lever 10-15 fiskarter, bland annat gös, ål och sik. Till sjöns fågelliv hör bland annat fiskgjuse, storlom, fisktärna och gråtrut.

På hällarna vid sjön växer torktåliga och solälskande växter. Orkidén Adam och Eva växer bland annat på Rågön. Blomsterika klippängar finns också utmed vandringsleden längs de branta ständerna mellan Jaktstugeudden och Biggebysand. Bland kattfot, slåtterfibbla och svinrot blommar den blå axveronikan under högsommaren. På strandnära hällmarker växer knotiga och vindpinade tallar som är över 100 år gamla.

I de lummiga ädellövskogarna finns lindar och gamla ekar med stora, vida kronor. På ekarna växer ovanliga arter till exempel gul dropplav och blekticka. I området finns stora bestånd med gammal grov asp. Dessa är mycket värdefulla för hålhäckande fåglar som spillkråka och gröngöling. Man kan även träffa på kattuggla, skogsduva och stare som alla häckar i ihåliga träd och övergivna hackspettsbon.

Delar av barrskogen drabbades hårt av stormarna Gudrun (2005) och Per (2007). Stormar, men också bränder, har historiskt varit naturliga inslag i skogslandskapet. Efter en naturvårdsbränning på Viggebyön år 2006, koloniserades marken snabbt av brandgynnade arter som lungmossa, brännmossa, rotmurkla och toppmurkla.

Toftaskär och skären nordost om Tallön är fågelskyddsområde och får inte beträdas från 1 april till 10 juli.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 635 ha
Skyddsår: 2005
Markägare: Linköpings kommun
Förvaltare: Linköpings kommun