Västerby lövskogar naturreservat

Längs sjön Lilla Rängen, i hjärtat av eklandskapet mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind ligger detta lövskogsområde. Området är en viktig spridningskorridor för arter som lever i och på ek. Reservatet består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp.

Området är relativt stort och består av ekhagmarker, lundar och strandskogar med ädellöv och asp. Här finns en stor mångfalld av trädslag och buskar. Lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka.

I strandskogarna finns bland annat fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav. I lundmiljöerna blommar den rika floran som bäst på våren med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört.

I de mer öppna hagmarkerna finns en annan typ av artrik flora som också gynnas av bete. Bland dessa växter kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, gullviva, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot. I naturreservatet finns också en äng som sköts med slåtter. Här är floran mycket artrik och ett besök under försommaren rekommendras.

I Västerby lövskogar fanns tidigare en ganska stor population av den sårbara arten dårgräsfjäril. I Östergötland finns Svenska fastlandets enda kvarvarande förekomstlokaler för dårgräsfjäril. De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att återfå en livskraftig population av dårgräsfjäril. Även en lång rad andra hotade arter gynnas om området sköts på det sätt som dårgräsfjärilen mår bra av.

För dig som besökare

En badplats finns sydväst om Västerbybro. En parkeringsplats finns vid vägskälet i norra änden av reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 177 ha
Skyddsår: 2004 
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland