Tinnerö eklandskap naturreservat

Tinnerö eklandskap är en grön oas för Linköpings stad. I detta omtyckta och välbesökta strövområde finns ett omväxlande odlingslandskap med ängar och hagmarker som har ett rikt växt- och djurliv, framförallt knutet till gamla ekar.

Naturvärdena är höga mycket tack vare en lång historia av öppna och betade gräsmarker och ekhagar. Området har därför en rik flora. Efter att i 200 år drivits som utgård till Sturefors, blev Tinnerö på 1920-talet arrendegård och 1962 övergick ägorna i statens ägo och regementena fick tillträde till marken.

De gamla ekarna är viktiga substrat för insekter och man har vid Tinnerö funnit 160 rödlistade arter med insekter som trubbknäppare, almvedvivel och ekträdlöpare. Den stora och ovanliga skalbaggen läderbagge flyger i nästan hela reservatet. 

På träden växer även en rik flora av lavar och man kan bland annat hitta ovanliga arter som ekpricklav, gulpudrad spiklav, gul dropplav, hjälmbrosklav, brun nållav och dvärgbägarlav. Bland svamparnas rike finns rariteter som bombmurkla, tallharticka, lövklubbspindling, slöjröksvamp och lundticka.  

Området är rikt på fornlämningar från äldre järnåldern. Den mest utmärkande fornlämningstypen på Tinnerö ängar är de stora stensträngssystemen. Området är ett av de bäst bevarade i Östergötland och stensträngarna är för det mesta tydliga i terrängen. På höjderna ligger också ett trettiotal stensättningar från äldre järnålder, men det finns också exempel på rösen från bronsålder.

Restaurering och skötsel sker fortlöpande för att bevara områdets värden och underlätta för besökare. Målet är att skapa ett mosaiklandskap med stor variation. En riktig succé har återställandet av Rosenkällasjön blivit. I Rosenkällasjön häckar en koloni med svarthakedopping.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten