Tinnerö eklandskap naturreservat

Tinnerö eklandskap är en grön oas för Linköpings stad. I detta omtyckta och välbesökta strövområde finns ett omväxlande odlingslandskap med ängar och hagmarker som har ett rikt växt- och djurliv, framförallt knutet till gamla ekar.

Naturvärdena är höga mycket tack vare en lång historia av öppna och betade gräsmarker och ekhagar. Området har därför en rik flora. Efter att i 200 år drivits som utgård till Sturefors, blev Tinnerö på 1920-talet arrendegård och 1962 övergick ägorna i statens ägo och regementena fick tillträde till marken.

De gamla ekarna är viktiga substrat för insekter och man har vid Tinnerö funnit 160 rödlistade arter med insekter som trubbknäppare, almvedvivel och ekträdlöpare. Den stora och ovanliga skalbaggen läderbagge flyger i nästan hela reservatet. 

På träden växer även en rik flora av lavar och man kan bland annat hitta ovanliga arter som ekpricklav, gulpudrad spiklav, gul dropplav, hjälmbrosklav, brun nållav och dvärgbägarlav. Bland svamparnas rike finns sällsynta arter som bombmurkla, tallharticka, lövklubbspindling, slöjröksvamp och lundticka.  

Området är rikt på fornlämningar från äldre järnåldern. Den mest utmärkande fornlämningstypen på Tinnerö ängar är de stora stensträngssystemen. Området är ett av de bäst bevarade i Östergötland och stensträngarna är för det mesta tydliga i terrängen. På höjderna ligger också ett trettiotal stensättningar från äldre järnålder, men det finns också exempel på rösen från bronsålder.

Restaurering och skötsel sker fortlöpande för att bevara områdets värden och underlätta för besökare. Målet är att skapa ett mosaiklandskap med stor variation. Återställandet av Rosenkällasjön har blivit en riktig succé. I Rosenkällasjön häckar en koloni med svarthakedopping.

För dig som besökare

För dig som besökare är området lättillgängligt med ett omfattande grusvägsnät lämpligt för cykling. Informationstavlor, skyltade stigsystem, rast- och grillplatser samt flera fågeltorn finns för att underlätta och berika ditt besök. Särskilt tillgänglighetsanpassade besöksområden är Smedstad dammar, Frökärret och Dämmet vid Rosenkällasjön. För mer detaljerad information se länk till Linköpings kommun.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Cykelled
  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 683 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: Linköpings kommun
Förvaltare: Linköpings kommun

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.