Tegelsätter naturreservat

Naturreservatet ligger på den nordöstra kanten av småländska höglandet. Vid sydändan av sjön Ämmern ligger denna "vägg"  av lövblandad högvuxen granskog.Trakten är ett storkuperat sprickdalslandskap och det här är ett bra exempel på en bevarad östvänd Kindabrant.

I de fall Kindabranterna har undgått kalavverkning har de ofta höga naturvärden och en intressant ”zonering”. Högst upp tallskog på krönet, ibland med inslag av gammal ek. Längre ned gran och ibland rasmarker. Längst ned är det mer bördigt och dessutom tränger grundvatten fram. I brynen nedanför finns ofta gott om ek och asp.

Högsta kustlinjen (den tidigare nivån för Östersjön efter senaste istiden) följer övre delen av branten och dessa delar är därför präglade av kalspolade hällar och lösa block. Närmare dalbotten har istället lera ansamlats även bland blocken och grova, högvuxna granar visar på en hög bördighet.  

Storblockig terräng och lodytor sätter också sin prägel på terrängen och området innehåller trots sin begränsade yta höjdskillnader på cirka 65 meter. Naturreservatet är cirka 8 hektar stort men liknande naturvärden finns även söderut.

Området med sina gamla, grova träd och bitvis rikligt med död ved innehåller många arter som är sällsynta i det brukade skogslandskapet. Längs bäcken växer till exempel mycket skärmstarr gynnad av framträngande grundvatten. På ekstammar växer platt fjädermossa och på blocken fällmossa. Murken granved hyser grön sköldmossa och av lavar finns skuggblåslav i de övre delarna av branten. I nedre delen finns en rik lundflora med trolldruva, blåsippa och vispstarr.

Trots den svårangripna branta och storblockiga terrängen är reservatet väl värt ett besök. Det är hisnande att följa de grova och högvuxna granarna med ögat mot toppen. Träden verkar inte ha några slut mot himlen....

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 8,1 ha
Skyddsår: 2014
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland