Svalgölenbranten naturreservat

Svalgölenbranten består av värdefulla förkastningsbranter ner mot sjön Svalgölen med grov skog och stor andel död ved. Vid Källstugan uppe på en av höjderna ligger ett besöksvärt och bedårande ålderdomligt odlingslandskap från 1800-talet. Här kan man gå och njuta av gamla lövängar med hamlade träd av ask och lind och drömma sig tillbaka i tiden bland gamla stensatta vägar, grindstolpar av sten, odlingsrösen, torp- och ladugårdsgrunder och brunnar.

Svalgölenbranten är en pärla bland Östergötlands naturreservat men det ligger lite avsides från städer och byar så man får anstränga sig för att hitta hit.

Svalgölenbrantens södra del ligger i Kinda kommun och här når bergen upp till 210 meter över havet eller hela 85 meter över Svalgölen. Östsluttningarna är blockrika med gammal granskog. Lövinslaget är stort i de nedersta delarna med lind, asp, björk och sälg. I högre terräng finns tallar som är ca 300 år gamla. Här finns också en hel del grov död ved som är värdefullt för många insekter, vedsvampar och mossor.

Barrskogsbranter och lövrika avsnitt fortsätter i reservatets norra delar och här fanns tidigare bebyggelse och odling vid Källstugan. Miljön var brukad och bebodd så sent som 1951, med obruten brukning sedan 1788. Här finns mycket som minner om tiden för småbrukaren i skogstrakter. Grunder till ladugård och boningshus är relativt tydliga.

Källstugan har en mycket intressant historia då den en gång var en utgård till Vipprödslebyn. Bönderna i Vipprödsle var mycket handlingskraftiga och de var de som låg bakom utbrytningen och bildandet av Ulrika socken samt byggandet av kyrkan i Ulrika på 1700-talet.

Här växer följeslagare till människan med flera klassiska torpväxter som brandgul lilja, krollilja och såpnejlika. Torpområdet är mycket artrikt med mängder av arter knutna till halvöppna, fuktiga källflöden och kalkpåverkade marker, med sällsynta svamparter på marken och lavar på de gamla hamlade träden.

Under vintern 2016 restaureringshöggs hela området kring Källstugan och stora delar av de anlagda granplantagerna från 70-talet togs bort. I södra delen finns stora arealer hällmarkstallskog varav ca ett hektar brann sommaren 2008.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 74 ha
Skyddsår: 2015
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland