Rödgölen naturreservat

Nordväst om Skriketorp ligger Rödgölens naturreservat. I reservatet finns urskogsartade områden med gott om gamla träd och grov död ved. Här kan du njuta av skogens egna ljud i den ovanliga stillheten och tystnaden.

Den norra delen av området är varierat med brandpräglade tallbevuxna hällar, mossar, små gölar, lövrika sumpskogar och svackor med grov, äldre granskog.

Reservatets södra halva är dramatiskt kuperat med två djupa sänkor. På krönen och i branterna växer gammal urskogslik tallskog. Nere i sänkorna finns små rika sumpskogar bland äldre granskog.

Den grandominerade naturskogen är livsmiljö för en rad ovanliga insekter, mossor, lavar och svampar. Den lilla orkidén knärot är ganska vanlig i området och har du tur kan du få se den sällsynta och vackra ögonpyrolan.

Vid kanterna och ute i sumpskogarna växer en hel del spännande växter, som gräsull, tagelstarr, spädstarr och dvärghäxört. Här växer också den vackra orkidéen jungfru Marie nycklar. Typiska fåglar för reservatet är tjäder, järpe och spillkråka.

Väster om Gransjön ligger 1700-talstorpet Älvedal. Små åkertegar berättar om gamla tiders slit och i skogen finns rester efter kolbottnar som vittnar om det hårda arbetet med att förse järnbruken med träkol.

En fin vandringsled tar dig runt reservatet som är ett mycket besöksvärt område.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats
  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd
  • Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 266,1 ha
Skyddsår: 2007
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Norrköpings kommun